dnes je 16.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2965

10.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.3.2.3.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2965

JUDr. Monika Schön, Ph.D.

[Náhrada bezplatných prací prováděných primárně poškozeným]

V komentovaném ustanovení zákon nově přiznává právo na náhradu též za škodu (majetkovou újmu) vzniklou tím, že poškozený nově nemůže pro třetí osobu vykonávat bezplatně práce v domácnosti či závodu. Obdobnou úpravu OZ neobsahoval.

Jde o náhradu reflexní újmy způsobené třetí osobě (sekundárnímu, nepřímo poškozenému) ublížením na zdraví primárně poškozenému, v jehož důsledku primárně poškozený nemůže nadále pro sekundárně poškozeného vykonávat práce, které vykonával před vznikem újmy. Sekundární poškozený si tak musí výkon těchto prací zajistit sám, případně za pomoci další osoby (zpravidla pak za úplatu).

Práce konané primárním poškozeným

Podle komentovaného ustanovení náhrada náleží za bezplatně konané práce pro jiného v jeho domácnosti nebo závodu (k závodu srov. ustanovení § 502, pojem "domácnost" NOZ nedefinuje).

Jde o náhradu škody, proto jednou z podmínek pro její přiznání je příčinná souvislost mezi újmou na zdraví primárně poškozeného a nekonáním shora uvedených prací. Pokud by tedy práce přestaly být vykonávány z jiných důvodů, náhradu podle ustanovení § 2965 přiznat nelze.

Z dikce "pro jiného v jeho domácnosti" část komentářové literatury dovozuje, že by se mělo jednat o domácnost odlišnou od domácnosti primárně poškozeného, tj. nemělo by jít o náhradu tam, kde sekundárně poškozenými by byly osoby žijící v téže domácnosti jako primárně poškozený (rodinní příslušníci).1 Odlišně M. Ryška či P. Bezouška dovozují, že naopak primárně ke členům domácnosti primárně poškozeného komentované ustanovení směřuje.2 Ze systematiky úpravy, kdy v následujícím ustanovení § 2966 je upravena náhrada výživy pozůstalým, by snad bylo možné dovodit, že ustanovení § 2965 je určeno k použití na situace, které nelze posoudit podle ustanovení § 2966. Judikatura vyšších soudů v tomto směru nicméně dosud dostupná není.

Vyjma toho, že není zcela zřejmé (a ani z Důvodové zprávy3 neplyne v tomto směru jakýkoli úmysl zákonodárce), na které sekundárně poškozené lze komentované ustanovení aplikovat, je toto ustanovení problematické z dalších důvodů.

Z hlediska sekundárně poškozeného se jeví jako dosti obtížné tvrdit a prokázat výši škody, která mu podle ustanovení § 2965 vznikla (tj. jde o problematiku ocenění práce poskytované dříve bezplatně primárně poškozeným). V tomto směru nicméně bude použitelné ustanovení § 2955, případně

Nahrávám...
Nahrávám...