dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2970

10.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.3.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2970

JUDr. Monika Schön, Ph.D.

[Náhrada při poranění zvířete]

Živé zvíře podle ustanovení § 494 není věcí. Není však ani osobou, což je zřejmé jednak samo o sobě, jednak to plyne též z ustanovení § 18. Zvíře tedy nemůže být subjektem, pouze objektem práva, byť objektem specifickým.

Specifičnost je dána tím, že jde o smysly nadaného živého tvora, který má zvláštní význam a hodnotu (srov. ustanovení § 494). Tato specifičnost se dále projevuje též v úpravě povinnosti k náhradě újmy při poranění zvířete.

Zatímco při poškození věci se vychází z obvyklé ceny věci a zohlední se náklady nutné k obnovení nebo nahrazení funkce, u poraněného zvířete stíhá škůdce povinnost nahradit účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poraněného zvířete. Takovými náklady mohou být jednak vlastní náklady na léčení, jednak související (např. zvýšené náklady na stravu zvířete, která musí být upravena v důsledku poranění, apod.). Jde tedy o náhradu škody, majetkové újmy, ve formě skutečné škody (damnum emergens).

Vzhledem k tomu, že zvíře není osobou, nelze uvažovat ani o náhradách reflexní újmy či škody v režimu ustanovení § 2959 či § 2961, které předpokládají, že primárně poškozeným je člověk, tj. fyzická osoba, nikoli však zvíře. K náhradě jiné škody při poranění zvířete než škody podle ustanovení § 2970 srov. níže.

Aktivně legitimovaný

Aktivně legitimovanou k náhradě (poškozeným) je osoba, která náklady vynaložila. Není podstatné, kdo je vlastníkem zvířete.

Aktivní legitimace je myšlenkově navázána na výši škody. Jestliže je výše škody odvozena od nákladů na péči o zdraví zvířete (nikoli hodnotu zvířete), vzniká taková škoda osobě, která náklady vynaložila (nikoli vlastník zvířete, jehož hodnota se v důsledku poranění mohla změnit).

Účelně vynaložené náklady

Výše škody při poranění zvířete je dána účelně vynaloženými náklady na péči o jeho zdraví. Náklady vynaložené na péči o jeho zdraví přitom mohou podstatně převyšovat obvyklou cenu zvířete (typicky poranění běžně doma chovaného zvířete typu kočka domácí, jejíž – jde-li o běžně chované zvíře – cena se pohybuje v řádech sta korun, zatímco náklady na léčbu jsou nepoměrně vyšší). Za určující pro výši škody zákonodárce – zřejmě po vzoru rakouské úpravy (srov. ustanovení § 1332a ABGB) – zvolil náklady na péči o zdraví zvířete.

Tyto náklady jsou limitovány z hlediska účelnosti. Hledisko účelnosti je přitom objektivizováno (srov. podmínku "pokud by je vynaložil rozumný chovatel v postavení poškozeného"). V tomto směru je komentované ustanovení lex specialis ve vztahu k ustanovení § 2969 odst. 1, kde podle Důvodové zprávy1 mohou náklady na obnovení či nahrazení funkce věci přesáhnout obvyklou cenu věci o jednu třetinu. U zvířete je připuštěn větší nepoměr (náklady mohou cenu zvířete převyšovat podstatně), hranicí je ovšem částka, kterou by vynaložil rozumný chovatel v postavení poškozeného (k tomu srov. též ustanovení § 4 odst. 1 s presumpcí rozumnosti).

Tento limit se ovšem týká pouze škody, tj. majetkové újmy, v režimu ustanovení § 2970, nikoli případné nemajetkové újmy (srov. níže).

Na žádost poškozeného je povinný povinen složit na náklady na péči o zdraví zvířete přiměřenou zálohu. Tím má být vyloučena situace, že zvířeti

Nahrávám...
Nahrávám...