dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2974

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2.1.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2974

JUDr. Monika Schön, Ph.D.

[Ochrana zahraničních osob]

Zahraniční osobou se podle ustanovení § 3024 odst. 1 považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky. Z toho především plyne, že ustanovení § 2974 počítá výslovně pouze s fyzickými či právnickými osobami, tj. osobami, které mají právní subjektivitu (srov. ustanovení § 15 odst. 1, § 17 odst. 1, § 18) a v návaznosti na to podle ustanovení § 19 OSŘ též procesní způsobilost. Na rozdíl od ustanovení § 2972 tak není ani teoreticky uvažovat o tom, že by se právní úprava vztahovala též k non-subjektům (jako tomu je v režimu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, dále též "ZOHS").

Dále je z ustanovení § 3024 zřejmé, že rozhodujícím kritériem pro rozlišení tuzemské a zahraniční osoby je kritérium bydliště, resp. sídla, nikoli to, zda společníkem je zahraniční osoba apod. Ustanovení § 2974 rozlišuje mezi zahraničními osobami, které se v České republice účastní hospodářské soutěže a ostatními zahraničními osobami.

Zahraniční osoby, které se v České republice účastní hospodářské soutěže (princip národního zacházení)

Zahraničním osobám, které se samy v tuzemsku účastní hospodářské soutěže, je ustanovením § 2974 zaručen tzv. národní režim, tj. stejný režim jako tuzemským osobám, pokud jde o ochranu proti nekalé soutěži (tj. soukromoprávní část ochrany hospodářské soutěže). Jinými slovy, ve vztahu k těmto osobám lze aplikovat úpravu v ustanovení § 2972 - § 2990.

Spojení "účast na hospodářské soutěži" je třeba vnímat šířeji než jen jako podnikání (srov. ustanovení § 43 odst. 2 ObchZ). Ochrana zahraničních osob podle první věty ustanovení § 2974 tak – na rozdíl od předchozí úpravy - není omezena pouze na podnikatele. Účast na hospodářské soutěži lze – s ohledem na široké pojetí v občanském zákoníku - dovodit zřejmě i u spotřebitele (např. u klamavé reklamy, u klamavého označování zboží a služeb), a tedy i spotřebitele zahrnout pod subjekty chráněné první větou komentovaného ustanovení. Lze tak předpokládat, že většině zahraničních osob, které se budou domáhat ochrany proti nekalé soutěži, se dostane ochrany na principu tzv. národního režimu podle věty první ustanovení § 2974.

Dalším rozdílem oproti ustanovení § 43 odst. 2 ObchZ je vynechání (z režimu první věty komentovaného ustanovení) těch zahraničních osob, které uzavřely tzv. prorogační dohodu podle ustanovení § 89a OSŘ. U těchto zahraničních osob se proto bez ohledu na prorogační doložku uplatní tzv. režim národního zacházení pouze v případě, že půjde o osobu, která se v tuzemsku účastní hospodářské soutěže.

Ostatní zahraniční osoby

Ostatním zahraničním osobám je zajištěna ochrana pouze na úrovni mezinárodních smluv, případně na základě vzájemnosti.

Nahrávám...
Nahrávám...