dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2984

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2.2.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2984

JUDr. Monika Schön, Ph.D.

[Zlehčování]

První úprava zlehčování v ustanovení § 2984 navazuje na předchozí úpravu, která zjevně zákonodárci posloužila jako předloha (ustanovení § 50 ObchZ), s tím rozdílem, že v obou odstavcích je nově používáno jednotné číslo namísto dřívějšího množného (srov. "nepravdivý údaj" namísto "nepravdivé údaje", "pravdivý údaj" namísto "pravdivé údaje", "výrobek" namísto "výrobky"). Tuto změnu vítáme, neboť použití jednotného čísla akcentuje skutečnost, že k naplnění skutkové podstaty zlehčování postačuje uvedení i jediného údaje (pravdivého či nepravdivého) o jediném výrobku jiného soutěžitele, a není tedy vyžadována jejich pluralita. Není ani vyžadováno, aby sdělení bylo učiněno veřejně.

Zlehčování je spojeno s určitou formou klamání o jiném soutěžiteli, současně též s určitou agresivitou ze strany zlehčujícího soutěžitele. Od klamavé reklamy (ustanovení § 2977), případně srovnávací reklamy (ustanovení § 2980) se odlišuje tím, že jde o uvedení a/nebo rozšiřování údaje o jiném soutěžiteli (naopak u klamavé a srovnávací reklamy údaje šíří sám soutěžitel). Další odlišnost spočívá v tom, že u zlehčování jsou šířeny údaje s negativními konsekvencemi (očerňování jiného soutěžitele), zatímco u klamavé reklamy jsou zdůrazňována pozitiva (sebechvála soutěžitele). Zlehčování může mít blízko též ke srovnávací reklamě. Přípustnost jednání soutěžitele z hlediska skutkové podstaty srovnávací reklamy je třeba posuzovat z hledisek uvedených v ustanovení § 2980 odst. 2.

Zlehčování je definováno jako uvedení a/nebo rozšiřování údaje o poměrech, výkonu či výrobku jiného spotřebitele, které je způsobilé přivodit takovému jinému soutěžiteli újmu.

Uvedené, případně rozšiřované údaje o jiném soutěžiteli mohou být nepravdivé (odst. 1), ale i pravdivé (odst. 2). V obou případech postačí samotná potencialita, způsobilost přivodit újmu jinému soutěžiteli. Není podstatné, zda újma skutečně nastala. Jde o ohrožovací delikt. Stejně tak v obou případech není vyžadováno zavinění soutěžitele. Jeho úmysl, případně nedbalost nejsou pro posouzení zlehčujícího jednání relevantní.

Zlehčování může být realizováno přímo i nepřímo, např. označením výrobku konkurenta jako výrobku “starší generace", zatímco vlastní výrobek je označen přívlastkem výrobek "nové generace", což u průměrného zákazníka vyvolává představu, že první z uvedených výrobků je již technicky překonaný (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 23 Cdo 5955/2017, sekery Fiskars). Za zlehčování lze považovat i šikanózně podaný insolvenční návrh.1

Rovněž u této skutkové podstaty se – stejně jako u srovnávací reklamy (ustanovení § 2980) uplatní zásada nemo iudex in causa sua. Nelze totiž akceptovat, aby soutěžitel hodnotil výrobky, výkony aj. jiného soutěžitele (srov. též rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 12. 1997, sp. zn. R 3 Cmo 91/97).

Zostuzování jiného (zlehčovaného) soutěžitele může být současně spojeno s určitou výhodou zlehčujícího soutěžitele, např. odliv zákazníků od zlehčovaného soutěžitele směrem ke zlehčujícímu soutěžiteli. Získání prospěchu ostatně nezřídka bude důvodem, proč soutěžitel jiného soutěžitele zlehčuje. Získání prospěchu (výhody) je sice běžnou okolností, avšak není podmínkou nutnou pro naplnění znaků skutkové podstaty zlehčování podle ustanovení § 2984.

Stejně jako u jiných zákonných skutkových podstat, i v případě zlehčování je – vyjma splnění podmínek uvedených v ustanovení § 2984 – třeba dále splnění podmínek generální klauzule v ustanovení § 2976 odst. 1 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2009, sp. zn. 23 Cdo 866/2009).

Uvedení nebo rozšiřování nepravdivých údajů (odst. 1)

Prvním příkladem zlehčování je uvedení nebo šíření nepravdivého údaje o poměrech, výkonech či výrobku jiného soutěžitele, jestliže je to způsobilé přivodit tomuto jinému soutěžiteli újmu. Před výrazem "nebo" není čárka, tzn. je použit ve slučovacím významu.2

"Uvedení" údaje odkazuje k jednorázovému jednání (sdělení), "rozšiřování" pak indikuje vícečetné jednání. Pojem "údaj" je třeba interpretovat široce.3 Může jím být jakákoli informace v jakékoli podobě (verbální, písemné, ale i jiné myslitelné, zjistitelné z okolností, např. použití symbolů, charakteristické barvy, zvukový doprovod aj.). Totéž platí ve vztahu k označení zlehčovaného soutěžitele (lze jej označit přímo i nepřímo, srov. shora, určující je schopnost průměrného zákazníka z předestřených informací identifikovat).

Zlehčující údaje se musí týkat poměrů, výkonů či výrobku jiného soutěžitele a musí mít vazbu k hospodářské soutěži. Kdyby chyběla vazba k hospodářské soutěži, bylo by teoreticky možné uvažovat o jiných prostředcích ochrany (např. prostřednictvím prostředků ochrany osobnostních práv aj.).

Jde-li o "poměry" jiného soutěžitele, tento pojem je třeba vykládat široce, tzn. nejde pouze o majetkové poměry, ale též osobní, pokud mohou mít vzhledem k okolnostem (oblast hospodářské soutěže, okruh soutěžitelů, okruh zákazníků atp.) škodlivý dopad ve vztahu ke zlehčovanému soutěžiteli.

Je-li v ustanovení § 2984 odst. 1 použit výraz "výkonech", tj. v množném čísle, domníváme se, že pouze z použití množného čísla v tomto případě nelze dovodit požadavek zákonodárce, aby se skutečně nepravdivý údaj týkal více výkonů zlehčovaného soutěžitele. Takový výklad se jeví jako proti smyslu zákonné úpravy (k interpretačním pravidlům srov. ustanovení § 2 odst. 2) a neodpovídá ani formulaci ostatních skutkových podstat, u nichž je naopak zdůrazněno, že postačuje jediné jednání (srov. komentář k ustanovení § 2978, § 2980, § 2985).

Nepravdivost údaje je třeba posuzovat objektivně. Objektivně lze přitom posuzovat pouze fakta, nikoli subjektivní hodnocení, která jsou navíc nutně spojena se svobodou volně vyjádřit svůj názor (srov. čl. 17 LZPS). Od nepravdivého údaje je pak nutno odlišit "obvyklé reklamní přehánění", které je zákazník schopen jako takové identifikovat, nebere je vážně a snad je od reklamy i očekává - byť hranice mezi nimi bude někdy diskutabilní.

Zlehčujícím i zlehčovaným subjektem musí být soutěžitel (k pojmu soutěžitele srov. komentář k ustanovení § 2972), nemusí jít o podnikatele. Zlehčovaný subjekt může být označen přímo či nepřímo (tak, že jej z okolností lze identifikovat). Teoreticky lze uvažovat i o zlehčování více soutěžitelů současně.4

Újma, která zlehčovanému soutěžiteli hrozí, může být materiální i imateriální (srov. ustanovení § 2894 odst. 1, které pro materiální újmu používá výraz "škoda"), vždy však ve vazbě k jeho účasti v hospodářské soutěži (případná újma v rovině osobnostních práv nesplňuje podmínky zlehčování podle ustanovení § 2984).

Pokud by sdělení nepravdivého údaje bylo způsobilé ohrozit vážnost jiné osoby značnou měrou, mohlo by jednání naplňovat znaky skutkové podstaty trestného činu pomluvy podle ustanovení § 184 TZ.

Uvedení a rozšiřování pravdivých údajů (odst. 2)

Zlehčováním podle ustanovení § 2984 odst. 2 je i uvedení a rozšiřování pravdivého údaje o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného soutěžitele, opět za podmínky, že jsou způsobilé jinému soutěžiteli přivodit újmu. K "poměrům" a "výkonům" zlehčovaného soutěžitele srov. shora.

Odlišnost od zlehčování nepravdivým údajem spočívá jednak v tom, že u pravdivého údaje již nestačí jednorázové sdělení; je vždy vyžadováno rozšiřování pravdivého údaje (srov. spojku "a" u "uvedení a rozšiřování"). Dále je u zlehčování pravdivým údajem dána možnost vyloučení deliktního charakteru jednání v případě oprávněné obrany (srov. níže).

Oprávněná obrana

Oprávněná obrana je připuštěna pouze u uvedení a rozšiřování pravdivých údajů, nikoli nepravdivých. Lze v tom spatřovat projev požadavku přiměřenosti: Jestliže se soutěžitel oprávněně brání, v souladu se zásadou poctivosti při jednání v právním styku (srov. ustanovení § 6 odst. 1) lze spravedlivě předpokládat, že jeho obrana se bude opírat o údaje pravdivé. Použití

Nahrávám...
Nahrávám...