dnes je 21.2.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2987

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2.2.12
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2987

JUDr. Monika Schön, Ph.D.

[Ohrožení zdraví nebo životního prostředí]

Ustanovení § 2987 kontinuálně s předchozí úpravou (srov. ustanovení § 52 ObchZ) mezi zákonné skutkové podstaty řadí ohrožení zdraví nebo životního prostředí. Pokud jde o obsahové vymezení, předchozí a nová právní úprava jsou takřka totožné s tím, že v nové úpravě je – stejně jako u ostatních skutkových podstat nekalé soutěže – zdůrazněno, že deliktu se lze dopustit již jediným jednáním, není vyžadováno opakování (srov. výraz "ohrožení" v ustanovení § 2987 a "ohrožování" v ustanovení § 52 ObchZ; spojku "nebo" v ustanovení § 2987 a spojku "a" v ustanovení § 52 ObchZ; pojmy "výrobek", "výkon", "zájem" a "jiný soutěžitel" v jednotném čísle v ustanovení § 2987 a "výrobky", "výkony", "zájmy" a jiní soutěžitelé" v množném čísle v ustanovení § 52 ObchZ). Dále je v komentovaném ustanovení pojem "spotřebitelé" v souladu s terminologií nového zákona nahrazen pojmem "zákazníci", přičemž je zajímavostí, že zatímco ostatní shora uvedené pojmy byly převedeny do jednotného čísla, u "zákazníků" bylo množné číslo ponecháno. I přes použití množného čísla však s ohledem na smysl a účel úpravy dovozujeme, že k naplnění znaků skutkové podstaty bude postačovat prospěch soutěžitele na úkor jediného zákazníka, nebude nutná jejich pluralita.

Změny provedené v novém občanském zákoníku, pokud jde o skutkovou podstatu v ustanovení § 2987, nepovažujeme za zásadní, resp. nelze z nich dovodit žádnou významnější změnu.

Skutková podstata ohrožení zdraví nebo životního není příliš využívaná, o čemž svědčí mj. absence judikatury k ustanovení § 2987 (a též k ustanovení § 52 ObchZ). Totéž ostatně výslovně konstatuje Důvodová zpráva.1I přesto nicméně zákonodárce tuto zákonnou skutkovou podstatu v novém občanském zákoníku zachoval, snad s ohledem na aktuální trend zdůrazňující význam ochrany zdraví a životního prostředí.2 Otázka smysluplnosti zvláštní úpravy skutkové podstaty ohrožení zdraví nebo životního prostředí se nicméně nabízí též proto, že tento delikt je definován jako jednání soutěžitele, které ohrožuje zájem na ochraně zdraví nebo životního prostředí chráněný zákonem. Jde-li o zájem chráněný jiným zákonem, zpravidla takový (jiný) zákon upravuje též následky porušení své úpravy (výčet jednotlivých zákonů srov. níže) a úprava v ustanovení § 2987 se i proto jeví jako nadbytečná. Pokud by "jiný zákon" následky porušení neupravoval, bylo by i při teoretické absenci ustanovení § 2987 možno věc posoudit podle generální klauzule v ustanovení § 2976 odst. 1, jejíž podmínky ostatně stejně musí být splněny, aby se mohlo jednat o delikt podle ustanovení § 2987 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2009, sp. zn. 23 Cdo 866/2009; tutéž námitku by nicméně bylo možno vztáhnout naprosto ke všem zákonným skutkovým podstatám - tím však v žádném případě nechceme dovozovat zbytečnost úpravy zákonných skutkových podstat).

Základ právní ochrany

Ustanovení § 2987 navazuje (mj.) na ustanovení čl. 35 LZPS, podle kterého má každý právo na příznivé životní prostředí (srov. čl. 35 odst. 1 LZPS), právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů (srov. čl. 35 odst. 2 LZPS) a povinnost neohrožovat a nepoškozovat při výkonu svých práv přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem (srov. čl. 35 odst. 3 LZPS). Poškozování lidského zdraví, přírody a životního prostředí při výkonu vlastnického práva nad míru stanovenou zákonem je dále zakázáno při výkonu vlastnického práva (srov. čl. 11 odst. 3 věta třetí LZPS).

Podmínky deliktu ohrožení zdraví nebo životního prostředí

Podle ustanovení § 2987 je nekalosoutěžním deliktem ohrožení zdraví nebo životního prostředí jednání, jímž soutěžitel:

a) zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobek nebo provádí výkon ohrožující zájem na ochraně zdraví nebo životního prostředí chráněný zákonem,

Nahrávám...
Nahrávám...