dnes je 28.11.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2990

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2.2.13.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2990

JUDr. Monika Schön, Ph.D.

[Nároky při omezování soutěže]

Soukromoprávní nároky z porušení norem veřejného práva

Novinkou nového občanského zákoníku je úprava nároků osoby, jejíž právo bylo ohroženo nebo porušeno nedovoleným omezením soutěže. Obdobné ustanovení právní úprava ve znění účinném do 31. 12. 2013 neobsahovala. Nutno ovšem dodat, že historická úprava tyto nároky znala (srov. ustanovení § 17 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění účinném do 30. 6. 2001).

Ustanovení § 2990 navazuje na ustanovení § 2972, které zapovídá jednak nekalosoutěžní jednání, které má charakter soukromoprávního deliktu a jako takové je upraveno v ustanovení § 2976 - § 2987 (nároky z nekalosoutěžního jednání jsou pak upraveny v ustanovení § 2988, na něž navazuje ustanoven § 2989), jednak zapovídá omezování účasti jiných v hospodářské soutěže, tj. jednání, které je postihováno normami veřejného práva, typicky zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (kartelové dohody, zneužití dominantního postavení, předčasné uskutečnění spojení), zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (delikty podle ustanovení § 120 a § 120a zákona č. 137/2006 Sb.), zákonem č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (srov. přestupky podle ustanovení § 8 zákona č. 395/2009 Sb.), aj. V komentovaném ustanovení tedy jsou upraveny soukromoprávní následky porušení veřejnoprávní úpravy.

Předpokladem uplatnění nároku podle ustanovení § 2990 je nedovolené omezení soutěže. To je samo o sobě zpravidla sankcionováno normami veřejného práva, které takové jednání zakazují (srov. shora). Tato sankce může být významná z hlediska subjektu, jemuž byla uložena. Z hlediska osoby, která byla takovým jednáním dotčena, nicméně zpravidla bude významnější důsledek předvídaný ustanovením § 2990, tj. soukromoprávní nároky vůči rušiteli.

Ustanovení § 2990 je v tomto směru pro oprávněnou osobu příznivější než předchozí úprava, která obdobné ustanovení neobsahovala, a při porušení veřejnoprávní úpravy mohlo poškozené (dotčené) osobě být přiznáno "pouze" právo na náhradu škody, tj. pouze jeden z pěti nároků v porovnání se současným stavem.

Pro úplnost dodejme, že problematika náhrady škody v oblasti hospodářské soutěže je nově upravena též v zákoně č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Tímto zákonem byla implementována směrnice č. 2014/104/EU, o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži. Ve světle této směrnice je třeba úpravu v zákoně č. 262/2017 Sb. vykládat (srov. požadavek eurokonformního výkladu, srov. například rozsudek ESD ze dne 13. 11. 1990, sp. zn. C-106-89, ve věci Marleasing SA). Zákon č. 262/2017 Sb. upravuje některé hmotněprávní i procesní otázky a ve vztahu k úpravě v občanském zákoníku je lex specialis (srov. Důvodovou zprávu k zákonu č. 262/2017 Sb.). Vztahuje se však výhradně na nárok na náhradu škody, tzn. nikoli na zdržovací nárok, nárok na odstranění závadného stavu, přiměřené zadostiučinění či vydání bezdůvodného obohacení.

Uplatnění nároků

Ustanovení § 2990 přiznává oprávněné osobě všechny nároky uvedené v ustanovení § 2988, tj. zdržovací nárok, nárok na odstranění závadného stavu, nárok na přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. K jednotlivým nárokům srov. komentář k ustanovení § 2988.

Jednotlivé nároky lze uplatnit samostatně, lze jich však uplatit též více (souběžně), jestliže jsou splněny předpoklady pro přiznání více těchto nároků. Z povahy věci bude například v případě "pouhého" ohrožení nedovoleným omezením soutěže vyloučeno uplatnění nároku na náhradu škody, neboť žádná škoda ještě nevznikla, právo bylo "pouze" ohroženo, nikoli však porušeno.

Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je ten, jehož právo bylo ohroženo nebo porušeno nedovoleným omezením soutěže (srov. doslovné znění ustanovení § 2990). Otázkou je, zda tato oprávnění analogicky lze přiznat i osobě uvedené v ustanovení § 2989 odst. 1, tj. právnické osobě oprávněné k hájení zájmů soutěžitelů nebo zákazníků, jíž jsou některé nároky přiznány v případě nekalosoutěžního jednání. Domníváme se, že nikoli, neboť ustanovení § 2990 výslovně odkazuje pouze na nároky uvedené v ustanovení § 2988, neodkazuje nijak na osoby uvedené v ustanovení § 2989 odst. 1. Totéž dovozujeme i ve vztahu k ustanovení § 2989 odst. 2, tzn. při uplatnění nároků podle ustanovení § 2990 spotřebitelem nebude možné obrácení důkazního břemene.

Povinná osoba

Pasivně legitimovanou bude osoba, která se nedovoleného omezení hospodářské soutěže dopustila. Takových osob u jediného jednání může být i více (srov. například kartelové dohody soutěžitelů).

Procesní souvislosti

Věcně příslušnými k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou krajské soudy, stejně jako u sporů z nekalé soutěže (srov. ustanovení § 9 odst. 2 písm. h) OSŘ).

Při uplatnění nároku podle ustanovení § 2990 bude soud jako předběžnou otázku posuzovat, zda došlo k nedovolenému ohrožení soutěže. Touto otázkou se přitom – vzhledem k tomu, že se jedná o jednání, u něhož se bude posuzovat, zda jím nedošlo ke spáchání veřejnoprávního soutěžního deliktu – bude současně zabývat jiný orgán (zpravidla Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, případně soud v trestních věcech). Jestliže bude pravomocně rozhodnuto o tom, že byl spáchán trestný čin, přestupek či jiný správní delikt, bude soud v řízení o nároku podle ustanovení § 2990 takovým rozhodnutím vázán (srov. ustanovení § 135 odst. 1 OSŘ). Jestliže však takového rozhodnutí nebude, je soud v řízení o nároku podle ustanovení § 2990 oprávněn tuto otázku posoudit sám (srov. ustanovení § 135 odst. 2 OSŘ).

Jestliže bude teprve vedeno řízení (tj. nebude pravomocně skončeno řízení) o otázce, zda došlo k nedovolenému omezení soutěže, připadá teoreticky v úvahu postup soudu podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) OSŘ, tj. přerušení řízení do pravomocného skončení řízení o této předběžné otázce u příslušného orgánu, eventuálně může soud k zahájení takového řízení dát i podnět. Bude však nutno zvážit současně, zda takový postup bude hospodárný (srov. zásadu hospodárnosti řízení a též ustanovení § 6 OSŘ).

Zahájení řízení o nároku podle

Nahrávám...
Nahrávám...