dnes je 21.7.2024

Input:

Obsah a úprava zakladatelských dokumentů

16.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2 Obsah a úprava zakladatelských dokumentů

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Alena Pokorná Malachová

Základním dokumentem ve společnosti bývá společenská smlouva. Společenskou smlouvou rozumíme zpravidla veřejnou listinu ve formě notářského zápisu, která se používá při založení společnosti. Společnost s ručením omezeným však může být založena také jediným zakladatelem, přičemž v takovém případě společenskou smlouvu nahrazuje tzv. zakladatelská listina. Stanovy s. r. o. pak upravují principy vnitřní organizace společnosti, a dále také podrobněji upravují určité záležitosti obsažené ve společenské smlouvě.

Z hlediska společenské smlouvy došlo z pohledu ZOK k zásadní změně spočívající ve spojení institutu společenské smlouvy (ve smyslu stávající terminologie) s institutem stanov. Kromě stanov je však pod pojem společenská smlouva zahrnuta také zakladatelská listina. V tomto případě jde o vyjádření možnosti, že je možné založit s. r. o. jediným členem.

Jaké má mít základní dokument společnosti náležitosti, se pokusí pojmout následující příspěvek. V zájmu jednotné terminologie bude pro účely tohoto příspěvku používán pro základní dokument společnosti pojem společenská smlouva.

Náležitosti společenské smlouvy

Při vyhotovování společenské smlouvy je třeba pracovat s oběma hlavními soukromoprávními předpisy současně, tedy použít NOZ i ZOK. Je tomu tak proto, že ZOK neupravuje obecné otázky týkající se právnických osob, jako je např. sídlo či firma společnosti. Bohužel tedy se zavedením zákona o obchodních korporacích nedošlo k nastolení úpravy, u níž by všechny záležitosti týkající se jedné formy společnosti byly upraveny jen na jednom místě, a je proto třeba hledat v obou výše uvedených právních předpisech.

ZOK rozlišuje, zda se jedná o společenskou smlouvu ve fázi zakládání společnosti, nebo společenskou smlouvu ve fázi již založené společnosti.

Tip
Po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ZOK společnosti umožňuje, aby údaje uváděné ve fázi zakládání společnosti, byly z obsahu společenské smlouvy vypuštěny.

Nutná forma notářského zápisu

Pokud jde o formu společenské smlouvy, je pro ni obligatorně předepsána forma notářského zápisu, resp. dle znění zákona forma veřejné listiny. Stejně tak je požadována forma notářského zápisu pro zakladatelský dokument s. r. o., je-li společnost zakládána jediným zakladatelem.

Pozor!
Ustanovení § 6 ZOK vyžadující pro založení či vznik obchodní korporace písemnou formu s úředně ověřeným podpisem (tedy bez současného sepsání notářského zápisu) se u  založení s. r. o. neuplatní.

Stačí název obce, sídlo může být i v bytě

K povinným náležitostem společenské smlouvy patří uvedení firmy a sídla společnosti. Pokud jde o sídlo, postačí ve společenské smlouvě uvést název obce, v níž je umístěno sídlo společnosti. Do obchodního rejstříku se pak zapíše úplná adresa sídla, přičemž sídlo může být i v bytě.

Platí princip, že je možno se dovolat sídla skutečného, bude-li sídlo firmy zapsané v obchodním rejstříku pouze formálním.

Jaký název společnosti zvolit

Při určení firmy jako názvu, pod kterým je společnost zapsána v obchodním rejstříku, je dobré pamatovat na to, že firma by měla být takovým názvem společnosti, který je způsobilý odlišit společnost od jiné osoby a zároveň nesmí být klamavá. Firma může obsahovat též jméno člověka, k němuž má společnost zvláštní vztah – zde lze připustit, aby to byl někdo ze společníků, statutárního orgánu nebo i jiná osoba (například zakladatel společnosti).

Pozor!
Vždy však pamatujte na to, že je nutné mít souhlas osoby, jejíž jméno má být použito v názvu společnosti. Zemřela-li taková osoba, aniž by dala k užití jejího jména ve firmě souhlas, pak jej lze nahradit souhlasem manžela, příp. zletilého

Nahrávám...
Nahrávám...