dnes je 21.6.2024

Input:

Peněžité vklady

2.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.2
Peněžité vklady

Mgr. Pavla Krejčí

Měna vkladu

Peněžité vklady jsou vklady společníků, které jsou splaceny v české nebo zahraniční měně. Protože však je základní kapitál společnosti vyjádřen v české měně, je nezbytné, aby byl také vklad společníka, který je splácen v zahraniční měně, přepočten na měnu českou. To však neznamená, že by si společnost nemohla nechat měnu zahraniční. Přepočet se provádí pouze pro účely zápisu v obchodním rejstříku.

Poskytnutí vkladu v zahraniční měně

Poskytnutí vkladu v zahraniční měně musí být při zakládání společnosti mezi společníky dohodnuto ve společenské smlouvě (stanoveno v zakladatelské listině) nebo s ním musí počítat usnesení o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Společník tedy nemůže následně pouze o své vůli splatit vklad v zahraniční měně, protože se mu to například jeví výhodnější, a nutit společnost k tomu, aby si tuto zahraniční měnu ponechala. Pod tuto situaci ovšem nepodřazujeme případ, kdy společník sice platí vklad v zahraniční měně, ale na účet společnosti vedený v českých korunách. V tomto případě banka automaticky převede platbu společníka na české koruny a výše takto připsaných finančních prostředků musí odpovídat dohodnuté výši vkladu.

Pan Gerry se rozhodl založit se svým českým partnerem společnost EMMA, s. r. o. Vklady obou společníků činí 100 000 Kč. Pan Gerry se rozhodl vklad na zvláštní účet zřízený za účelem splacení vkladů zaslat v anglických librách. Přesně si spočítal, kolik liber dle směnného kurzu anglické banky ke dni odeslání odpovídá částce 100 000 Kč. V době mezi odesláním prostředků a připsáním na český účet však došlo k posunutí směnného kurzu a navíc měla jiný směnný kurz i česká banka. Z tohoto důvodu bylo na účet zřízený za účelem splacení vkladů připsáno pouze 95 000 Kč. Protože vklad je splacen až okamžikem připsání na účet zakládané společnosti a nikoliv již okamžikem odeslání z účtu společníka, musel pan Gerry zbývající výši vkladu doplatit.

Pokud bude společník splácet vklad v zahraniční měně, musí s tím správce vkladu při zakládání společnosti nebo jednatel při zvyšování základního kapitálu počítat a musí založit zvláštní účet u banky, který je veden v měně, v níž je vklad poskytován. Ve společenské smlouvě nebo v unesení z valné hromady by dále měl být stanoven přepočtový kurz mezi oběma měnami, a to nejlépe odkazem na kurzovní lístek České národní banky.

Předmětem vkladu v zahraniční měně mohou být pouze peněžité prostředky v měně, která existuje. Zákon o obchodních korporacích sice nevyžaduje, aby touto měnou byla měna volně směnitelná, přesto je třeba trvat na tom, aby se jednalo o měnu, jejíž hodnota je reálná. Pokud by se jednalo o měnu, která směnitelná není, neměla by tato měna prakticky žádnou hodnotu, což by se příčilo smyslu zákona.

Započtení pohledávky

Zvláštním způsobem splacení peněžitého vkladu je případ, kdy je vklad splácen započtením pohledávky. V zásadě zná zákon dva případy, kdy lze peněžitý vklad splatit započtením.

Kapitalizace pohledávky

Prvním případem, kdy zákon umožňuje splacení vkladu započtením, je případ, kdy valná hromada společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu společnosti formou tzv. "kapitalizace pohledávky", kterou má vkladatel vůči společnosti. Tato forma splacení vkladu je možná pouze při zvýšení základního kapitálu, a to navíc se souhlasem valné hromady společnosti. Započtení obou pohledávek je prováděno dohodou o zápočtu.

Plnění z titulu ručení

Dalším případem splacení vkladu započtením je případ, kdy společník plní za společnost pohledávku věřiteli v postavení jako ručitel dle § 132 odst. 1 ZOK. V takovém případě dochází ze zákona k započítání poskytnutého plnění na splacení vkladu společníka (§ 134 odst. 1 ZOK). V případě, že společníkem poskytnuté plnění převyšuje závazek k doplacení vkladu, má společník právo požadovat po společnosti náhradu.

Z výše uvedeného vyplývá, že splacení peněžitého vkladu po vzniku společnosti jednostranným zápočtem pohledávky, kterou by měl společník vůči společnosti, není možné.

Pan Josef je společníkem společnosti X, s. r. o. Jeho vklad činí 50 000 Kč a má být celý splacen v penězích. K dnešnímu dni splatil částku 30 000 Kč. Společnost mu však zároveň dluží na základě smlouvy o půjčce částku 70 000 Kč.

Vysvětlení k příkladu:

I když společnost panu Josefovi dluží, nemůže ani společnost ani pan Josef provést vzájemný zápočet pohledávek. Pan Josef musí svůj vklad společnosti uhradit.

Minimální výše vkladu

Přesná výše peněžitého vkladu každého ze společníků musí být vyjádřena ve společenské smlouvě (zakladatelské listině) nebo v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Minimální výše vkladu každého společníka musí činit 1 Kč. To však neznamená, že by společník mohl poskytovat vklad pouze peněžitý nebo pouze nepeněžitý. Naopak jeho vklad může být poskytován kombinovaně – tedy částečně jako vklad peněžitý a částečně jako vklad nepeněžitý.

Pan Novák

Nahrávám...
Nahrávám...