dnes je 21.6.2024

Input:

Pokračování v provozování živnosti

18.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7
Pokračování v provozování živnosti

Mgr. Zuzana Kittrichová

Pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele

Zemře-li podnikatel, nemusí to automaticky znamenat konec jeho živnosti. Živnostenský zákon totiž umožňuje vyjmenovaným osobám v živnosti po smrti podnikatele pokračovat. Tato možnost byla podstatně rozšířena novelou živnostenského zákona č. 169/2012 Sb. Přitom se rozlišuje pokračování v provozování živnosti do skončení řízení o pozůstalosti a po skončení řízení o pozůstalosti.

Po smrti podnikatele mohou v jejím provozování až do skončení řízení o pozůstalosti při splnění níže uvedených podmínek pokračovat:

  • správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti;

  • dědicové ze zákona, pokud nejsou dědicové ze závěti;

  • dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner (podle zákona o registrovaném partnerství), i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti;

  • insolvenční správce ustanovený soudem podle insolvenčního zákona, nejdéle však do skončení insolvenčního řízení a likvidační správce;

  • pozůstalý manžel nebo partner, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti a nepokračují-li v živnosti dědicové; nebo

  • svěřenský správce pro případ, že byl závod pořízením pro případ smrti vložen do svěřenského fondu.

Výše jmenované osoby tedy mohou pokračovat v živnosti na základě živnostenského oprávnění zemřelé osoby. Tuto skutečnost je ovšem třeba živnostenskému úřadu předem oznámit. V případě, že v provozování živnosti hodlají pokračovat správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce, musejí to oznámit živnostenskému úřadu do 1 měsíce ode dne úmrtí podnikatele nebo ode dne, kdy byli do své funkce ustanoveni, nastal-li později. Pokud se rozhodnou pokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění zemřelého podnikatele správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, vykonavatel závěti, dědicové nebo pozůstalý manžel či partner, musejí tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu do 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Pokud tyto osoby nesplňují obecné nebo zvláštní podmínky provozování živnosti, je-li u nich dána překážka provozování živnosti nebo nemají-li pobyt na území ČR, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce. Správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce tak musí učinit pouze v případě, že nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti.

V případě, že správce pozůstalosti, vykonavatel závěti, dědicové zemřelého podnikatele nebo jeho pozůstalý manžel či partner neoznámí v 3měsíční lhůtě ode dne úmrtí podnikatele, že pokračují v provozování živnosti, živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele zanikne zpětně ke dni jeho smrti. Výše uvedené osoby pokračující v živnosti mají právo kdykoliv toto pokračování ukončit. Pokud živnostenskému úřadu oznámí svoje rozhodnutí nepokračovat v provozování živnosti, jejich oprávnění zanikne dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu, a tím zanikne též oprávnění zemřelého podnikatele.

Po skončení řízení o pozůstalosti mohou dědicové zemřelého podnikatele nebo jeho pozůstalý manžel či partner pokračovat v provozování živnosti, která výše uvedeným způsobem nezanikla, pokud prokážou, že nabyli

Nahrávám...
Nahrávám...