dnes je 16.4.2024

Input:

Postup při vzniku živnostenského oprávnění

18.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4
Postup při vzniku živnostenského oprávnění

Mgr. Zuzana Kittrichová

Živnostenské úřady

Než začnete činit kroky k ohlášení nové živnosti či podání žádosti o vydání koncese, je důležité si uvědomit, vůči komu budete tyto kroky směřovat.

V oblasti živnostenského podnikání jsou výkonem státní správy pověřeny živnostenské úřady. Živnostenský úřad je správním úřadem, jemuž jsou zákonem svěřeny pravomoci v oblasti živnostenského podnikání. V hierarchii živnostenských úřadů se rozlišují obecní živnostenský úřad (odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností, resp. na území hl. m. Prahy živnostenský odbor úřadu městské části), krajský živnostenský úřad (odbor krajského úřadu, resp. na území hl. m. Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy) a Živnostenský úřad České republiky (který doposud nebyl zřízen, proto jeho působnost vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR).

Úplný seznam živnostenských úřadů v celé České republice lze nalézt na portálu veřejné správy: http://urady.statnisprava.cz/ . Tato webová stránka nabízí možnost vyhledávání v živnostenských úřadech podle jejich druhů nebo podle regionů (navíc i ve všech dalších úřadech veřejné správy) a poskytuje o nich základní informace.

Většina kroků, které bude podnikatel vůči živnostenskému úřadu činit, bude spadat do působnosti obecního živnostenského úřadu. Podnikatel je oprávněn se sám rozhodnout, na který obecní živnostenský úřad se obrátí. Podání lze též zaslat kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky). Navíc lze podání určené obecnímu živnostenskému úřadu učinit i prostřednictvím tzv. kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech POINT), které je pak neprodleně doručí živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí. Podání prostřednictvím kontaktního místa je zpoplatněno dle jeho ceníku (např. v případě samosprávných úřadů činí 50 Kč).

Kontaktní místo je označeno logem Czech POINT. Kontaktními místy jsou:

  • obecní a městské úřady;

  • pobočky České pošty;

  • pobočky Hospodářské komory ČR;

  • česká zastupitelství v zahraničí;

  • vybraní notáři; a

  • e-shop www.czechpoint.cz .

Je-li pro podání stanovena lhůta, pak je dodržena, je-li poslední den lhůty podání učiněno u kontaktního místa. Lhůta pro vyřízení podání však běží až ode dne jeho doručení živnostenskému úřadu.

Před prvním kontaktem s živnostenským úřadem

Než se vydáte ohlásit živnost či podat žádost o koncesi na živnostenský úřad, je vhodné se ujistit, že splňujete veškeré všeobecné podmínky pro provozování živnosti, jakož i případné zvláštní podmínky pro požadovaný druh živnosti, a dále že u vás nejsou dány žádné překážky provozování živnosti, jak jsou podrobně popsány výše.

Zároveň doporučujeme se přesvědčit, že máte s sebou také všechny potřebné doklady, které se k ohlášení živnosti, resp. žádosti o vydání koncese, předkládají. Některé z požadovaných dokladů si živnostenský úřad může sám opatřit z veřejných registrů, jak je uvedeno níže v jejich seznamu.

Na živnostenském úřadě

Živnostenské úřady fungují jako tzv. centrální registrační místa. Ačkoliv tento pojem není v živnostenském zákoně výslovně definován, můžeme jej z jeho textu dovodit. V podstatě se jedná o místo, kde se může podnikatel registrovat nebo podat přihlášku do evidence různých veřejnoprávních subjektů, tzn. kromě živnostenského úřadu i finančního úřadu, České správy sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovny.

Jednotný registrační formulář

Většinu podání lze učinit prostřednictvím tzv. Jednotného registračního formuláře. Ten se skládá ze základní a živnostenské části, změnového listu a několika částí zvláštních, rozlišených podle toho, jaké podání chce podnikatel provést. Formuláře vydává na základě zákonného zmocnění Ministerstvo průmyslu a obchodu a jsou k dispozici na všech živnostenských

Nahrávám...
Nahrávám...