dnes je 16.6.2024

Input:

Provozování e-shopu z pohledu daní z příjmů

17.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14.6
Provozování e-shopu z pohledu daní z příjmů

Ing. Zdeněk Morávek

Daň z příjmů

Důležitou skutečností je posouzení příjmů plynoucích z provozování e-shopu z pohledu daně z příjmů.

Pokud se bude jednat o poplatníka, který je fyzickou osobou, budou příjmy z provozování e-shopu představovat příjmy ze živnostenského podnikání, a tedy příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP. Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy, které se snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Poplatník se může rozhodnout, zda tyto výdaje uplatní ve skutečné, nebo paušální výši, a může zvolit tu z variant, která je pro něj výhodnější a která vede k nižšímu základu daně. V případě živnostenského podnikání jiného než řemeslného činí paušální výdaje 60 % z příjmů, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč.

Příjmy z provozování e-shopu činí za příslušné zdaňovací období částku 1 000 000 Kč, skutečně vynaložené výdaje činí 870 000 Kč.

Paušální výdaje v tomto případě činí 60 %, tedy 600 000 Kč, výhodnější jsou proto výdaje ve skutečné výši. Dílčí základ daně činí 130 000 Kč.

Příjmy z provozování e-shopu činí za příslušné zdaňovací období částku 1 420 000 Kč, skutečně vynaložené výdaje činí 793 000 Kč. Paušální výdaje v tomto případě činí 60 % z příjmů, tedy 852 000 Kč. V tomto případě tak budou výhodnější paušální výdaje a základem daně bude částka 568 000 Kč.

Příjmy z provozování e-shopu činí za příslušné zdaňovací období částku 3 400 000 Kč, skutečně vynaložené výdaje činí 1 800 000 Kč. Paušální výdaje ve výši 60 % činí v tomto případě 2 040 000 Kč, takže by byly výhodnější, nicméně je nutné respektovat absolutní omezení jejich výše do částky 1 200 000 Kč. Výhodnější tak budou skutečné výdaje ve výši 1 800 000 Kč a základem daně bude částka 1 600 000 Kč.

Pokud poplatník uplatní výdaje v paušální výši, má se za to, že v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti. Znamená to tedy, že žádné další výdaje jako daňové již uplatnit nelze.

Poplatník, který uplatňuje výdaje v paušální výši, je povinen vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti. Nemá tedy povinnost vést ani daňovou evidenci ani účetnictví. V praxi lze ale předpokládat, že v převážné většině případů budou výhodnější právě výdaje ve skutečné výši, proto bude nutné buď daňovou evidenci, nebo účetnictví vést. Bližší podmínky pro vedení daňové evidence obsahuje § 7b ZDP.

Důležité je, že v případě uplatnění paušálních výdajů není nutné nic prokazovat a tyto výdaje se automaticky považují za daňově uznatelné bez dalšího zkoumání. Není potřeba tyto výdaje nijak evidovat a prokazovat např. souvisejícími doklady. Tyto skutečnosti potom vedou k tomu, že v praxi bývají paušální výdaje uplatňovány i za situace, kdy vycházejí hůře než výdaje skutečné, ale rozdíl není velký. Ještě jednou zdůrazněme, že poplatník si může zvolit, zda uplatní paušální či skutečné výdaje.

Pokyn GFŘ D-22 k problematice paušálních výdajů uvádí, že pokud poplatník uplatní daňové výdaje procentem z příjmů, uplatní takto výdaje ze všech druhů příjmů, které má podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP a které tvoří jeden dílčí základ daně. Není tedy možná kombinace paušálních a skutečných výdajů za situace, kdy by poplatník dosahoval také jiných příjmů ze samostatné činnosti kromě příjmů z provozování e-shopu, či přesněji příjmů ze živnostenského podnikání; poplatník musí postupovat jednotně.

Poplatník dosáhl za příslušné zdaňovací období příjmů z provozování e-shopu ve výši 1 300 000 Kč, související daňové výdaje ve skutečné výši činí 1 080 000 Kč. Kromě toho dosáhl příjmy z autorských práv ve výši 230 000 Kč, související daňové výdaje ve skutečné výši jsou potom 53 000 Kč.

Je zřejmé, že v případě příjmů z e-shopu jsou výhodnější skutečné výdaje (paušální činí 780 000 Kč) a v případě příjmů z autorského práva potom paušální, které jsou v případě těchto příjmů ve výši 40 %, tedy 92 000 Kč. Ovšem postup, kdy by u příjmů z e-shopu byly uplatněny výdaje skutečné a u autorských práv výdaje paušální, možný není; musí být postupováno jednotně. Celkové skutečné výdaje činí 1 133 000 Kč, celkové paušální potom 872 000 Kč, výhodnější tak budou výdaje ve skutečné výši, které budou uplatněny u všech těchto příjmů.

Pokud by ale poplatník dosahoval příjmů, které by patřily do jiného dílčího základu daně – typicky do příjmů z nájmu podle § 9 ZDP – potom je kombinace obou způsobů uplatnění výdajů možná.

Poplatník dosáhl za příslušné zdaňovací období příjmů z provozování e-shopu ve

Nahrávám...
Nahrávám...