dnes je 28.11.2023

Input:

Řešení sporů ze spotřebitelských smluv

9.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5
Řešení sporů ze spotřebitelských smluv

JUDr. Jarmila Štefek

Vzhledem k tomu, že se jedná o specifickou oblast smluvních vztahů, nemusí spotřebitel volit pouze z klasických způsobů ochrany práva, ale může využít i mimosoudní řešení sporů. Spotřebitel tak může využít klasické civilní soudní řízení, má-li podezření, že podnikatel svým jednáním naplnil znaky trestného činu (lichva, podvod apod.), může podat trestní oznámení. Krom toho může využít řady institucí či organizací založených na ochranu spotřebitelských práv.

Finanční arbitr

Činnost finančního arbitra je upravena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Finanční arbitr rozhoduje pouze spory mezi spotřebitelem a poskytovatelem finančních služeb, které jsou uvedeny v § 1 odst. 1 uvedeného zákona a kterými jsou např. spory v oblasti platebních služeb a elektronických peněz či spory ze spotřebitelských úvěrů, spory s investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními společnostmi, s obchodníky cennými papíry nebo investičními zprostředkovateli při kolektivním investování. Jedná se o tzv. mimosoudní způsob řešení sporů. Řízení před finančním arbitrem má oproti klasickému soudnímu řízení mnoho výhod. Je méně nákladné, a to po finanční i časové stránce, jelikož je bezplatné a pro rozhodnutí má arbitr stanovenou lhůtu 30 dnů, ve složitějších případech až 60 dnů. Podání návrhu má na promlčení a prekluzi tytéž právní účinky, jako kdyby byla v téže věci podána žaloba u soudu.

Proti nálezu arbitra lze podat řádný opravný prostředek – námitky, které se podávají do 15 dnů ode dne doručení nálezu. Rozhodnutí o námitkách je konečné. Pravomocný nález má účinky soudního rozhodnutí, a je tudíž soudně vykonatelný. Řízení se zahajuje na návrh spotřebitele a pro jeho zahájení je podmínkou neúspěšná reklamace služby. Každý účastník řízení nese své náklady řízení sám, s výjimkou nákladů tlumočení, které nese instituce, tj. podnikatel, dle ust. § 3 zákona.

Spotřebitel nemůže své nároky uplatnit současně u soudu a současně u finančního arbitra, musí si zvolit pouze jeden z těchto způsobů.

Další možnosti mimosoudního řešení sporů

Nahrávám...
Nahrávám...