dnes je 21.7.2024

Input:

Smlouvy o finančních službách

2.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7
Smlouvy o finančních službách

JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová

Pojem "smlouva o finanční službě"

Podle § 1841 OZ se smlouvou o finanční službě rozumí každá spotřebitelská smlouva týkající se bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouva týkající se poskytování investiční služby nebo obchodu na trhu s investičními nástroji.

Ustanovení na ochranu spotřebitele se však na smlouvy o finančních službách použijí pouze v případě, že k uzavření smlouvy došlo výhradně pomocí prostředku komunikace na dálku.

Pan Dvořák si s bankovní úřednicí telefonicky sjednal obsah smlouvy o vedení běžného účtu s tím, že samotnou smlouvu přišel uzavřít na pobočku banky. K uzavření smlouvy tudíž nedošlo distančním způsobem, a úprava OZ na ochranu spotřebitele se proto na tento smluvní vztah a závazky z něho vzniklé nepoužije.

Pokud na základě smlouvy o finančních službách dojde k uzavření dalších obdobných, časově navazujících smluv (např. na základě smlouvy o běžném účtu bude uzavřena smlouva o vydání bankovní karty a poté smlouva o spořicím účtu), ochrana spotřebitele se bude vztahovat pouze na první z těchto časově navazujících smluv obdobné povahy, avšak pouze za podmínky, že časový odstup mezi nimi nebude činit více než jeden rok. Bude-li právní úkon stejné nebo obdobné povahy učiněn (opět výhradně pomocí prostředku komunikace na dálku) až o rok později, např. pokud bude v rámci internetového bankovnictví elektronicky uzavřena smlouva o vydání platební karty k běžnému účtu až po roce od zřízení běžného účtu, příslušná ustanovení NOZ o smlouvách o finanční službě se opět uplatní v plném rozsahu – samozřejmě za předpokladu, že klient banky bude vystupovat jako spotřebitel.

Informační povinnost podnikatele

Před uzavřením smlouvy o finančních službách nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, musí podnikatel v dostatečném předstihu spotřebiteli sdělit:

 • svoji totožnost, adresu sídla, telefonní číslo a, existuje-li, pak adresu pro doručování elektronické pošty,

 • označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace a povaze zboží nebo služby,

 • způsob platby a způsob dodání a čas dodání nebo plnění a případně pravidla vyřizování stížností,

 • náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

 • nejkratší dobu, po kterou budou trvat spotřebitelovy povinnosti ze smlouvy, má-li být smlouvou určena,

 • hlavní předmět svého podnikání,

 • název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností podnikatele, jde-li o podnikání na základě povolení,

 • celkovou cenu poskytované služby včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění placených prostřednictvím podnikatele a jiných souvisejících nákladů; nelze-li přesnou celkovou cenu určit předem, pak veškeré údaje o způsobu výpočtu konečné ceny umožňující spotřebiteli si tuto cenu ověřit,

 • údaje o dalších daních nebo nákladech, které se prostřednictvím podnikatele nehradí nebo které podnikatel nevybírá,

 • možná rizika mimo kontrolu podnikatele spojená s poskytovanou finanční službou včetně případného upozornění, že minulé výnosy nezaručují výnosy budoucí,

 • poučení o možnosti či nemožnosti odstoupit od smlouvy podle § 1846 OZ (možnost odstoupení do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy, pokud mu však byly údaje podle § 1843 až 1845 OZ sděleny až po uzavření smlouvy, pak ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy mu byly sděleny; od smlouvy o životním pojištění nebo o penzijním připojištění má spotřebitel právo odstoupit ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy byl podnikatelem informován, že byla uzavřena smlouva na dálku; pokud mu však byly údaje podle § 1843 až 1845 OZ sděleny až po uzavření smlouvy, pak ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy mu byly sděleny; od smlouvy o životním pojištění nebo o penzijním připojištění má spotřebitel právo odstoupit ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy byl podnikatelem informován, že byla uzavřena smlouva na dálku), včetně poučení o lhůtách k uplatnění práva odstoupit od smlouvy, o podmínkách, za jakých může být uplatněno, o částce, jejíž zaplacení může být po spotřebiteli požadováno podle § 1849 OZ [odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, může po něm podnikatel požadovat neprodlené zaplacení ceny jen za službu do této doby již skutečně poskytnutou; cena nesmí být nepřiměřená rozsahu poskytnuté služby; právo na zaplacení ceny však podnikateli nevznikne, pokud začal plnit před uplynutím lhůty pro odstoupení podle § 1846, aniž s tím spotřebitel souhlasil nebo pokud podnikatel neprokáže, že spotřebitele poučil o svém právu požadovat cenu nebo její přiměřenou část při odstoupení spotřebitele od smlouvy v souladu s § 1843 odst. 1 písm. g) OZ], jakož i poučení o důsledcích neuplatnění práva na odstoupení od smlouvy,

 • praktické pokyny pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy včetně adresy místa, na které má být oznámení o odstoupení od smlouvy zasláno,

 • poučení o právu každé ze stran ukončit předčasně nebo jednostranně závazek ze smlouvy na základě smluvních podmínek včetně poučení o případných sankcích,

 • označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právní předpisy bere podnikatel za základ pro vytvoření vztahů se spotřebitelem před uzavřením smlouvy,

 • údaj o smluvní doložce o rozhodném právu a o příslušnosti soudu v případě sporu ze smlouvy,

 • údaj o jazyku nebo jazycích, ve kterých bude podnikatel se spotřebitelem jednat za trvání závazku a ve kterých poskytne spotřebiteli smluvní podmínky a další údaje,

 • údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů, včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru,

 • údaj o existenci garančního fondu,

 • dobu, po kterou zůstávají poskytnuté údaje včetně údaje o ceně v platnosti,

 • jedná-li podnikatel prostřednictvím zástupce nebo jedná-li spotřebitel se zprostředkovatelem, uvedou se společně s výše uvedenými údaji také údaje o zástupci nebo zprostředkovateli, tj. jeho totožnost,

Nahrávám...
Nahrávám...