dnes je 12.6.2024

Input:

Spotřebitel přítelem či nepřítelem?

16.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

301
Spotřebitel přítelem či nepřítelem?

JUDr. Milan Vaňkát, JUDr. Alena Malachová

Úvod

V předchozí lekci jsme se zabývali prodejem zboží prostřednictvím e-shopu z pohledu občanského zákoníku. Občanský zákoník postupuje od obecného ke konkrétnímu. Mezi obecnými ustanoveními o smlouvách se nacházejí i ustanovení o spotřebitelských a distančních smlouvách. Tato ustanovení jsou pro podnikatele významná, protože mu z nich plynou některé povinnosti a další konsekvence. Vedle těchto ustanovení jsme se v předchozí lekci zabývali i podstatnými ustanoveními týkajícími se kupní smlouvy. Jak bylo uvedeno, situace se pro provozovatele e-shopu jako prodávajícího komplikuje, je-li na druhé straně smluvního vztahu spotřebitel.

Předchozí lekcí nebyly povinnosti podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli vyčerpány a v této lekci se blíže podíváme na některé další povinnosti a důsledky. Nejprve začneme právním předpisem, který je primárně určen k ochraně spotřebitele, tj. zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele" nebo "ZOSP"). Tento předpis má význam i z toho pohledu, že upravuje řadu sankcí za porušení povinností stanovených tímto zákonem ze strany prodávajícího, které mohou být i celkem citelné. Následně se opět vrátíme k občanskému zákoníku, avšak tentokrát z jiného pohledu, který se týká samotné kupní smlouvy spíše nepřímo, ale může mít pro podnikatele rovněž nepříznivé následky. Budeme se tedy zabývat i problematikou tzv. nekalosoutěžního jednání, které je upraveno v § 2976 až § 2990 OZ.

Zákon o ochraně spotřebitele

Zákon o ochraně spotřebitele upravuje mimo jiné některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele, jakož i mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Tento zákon se výslovně vztahuje na nabízení a prodej výrobků a na nabízení a poskytování služeb v případech, kdy k plnění dochází na území České republiky. Na ostatní případy se vztahuje tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky.

Tento zákon obsahuje mimo jiné i definice některých užívaných pojmů (§ 2 odst. 1 ZOSP). Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Prodávajícím je podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby. Výrobkem se rozumí věc, která je určena k nabídce spotřebiteli, včetně práv a závazků s touto věcí souvisejících. Nabídkou ke koupi je obchodní sdělení, které způsobem vhodným pro použitý typ obchodního sdělení uvádí informace o výrobku nebo službě a cenu a umožňuje tak spotřebiteli uskutečnit koupi. Rozhodnutím ohledně koupě je rozhodnutí spotřebitele o tom, zda, jak a za jakých podmínek výrobek nebo službu koupí, zda za ně zaplatí najednou nebo částečně, zda si je ponechá nebo neponechá nebo zda ve vztahu k nim uplatní právo vyplývající ze smlouvy, ať již se spotřebitel rozhodne jednat nebo zdržet se jednání.

Pro účely dalšího výkladu je vhodné uvést i některé další definice užívaných pojmů. Obchodní praktikou je způsob chování prodávajícího spočívající v konání, opomenutí, prohlášení, obchodním sdělení včetně reklamy a uvedení na trh související s propagací, prodejem nebo dodáním výrobku nebo služby spotřebiteli. Odbornou péčí je úroveň zvláštních dovedností a péče, kterou lze od podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli rozumně očekávat a která odpovídá poctivým obchodním praktikám nebo obecným zásadám dobré víry v oblasti jeho činnosti. Podstatným narušením ekonomického chování spotřebitele je použití obchodní praktiky, jež významně zhoršuje schopnost spotřebitele učinit informované rozhodnutí, což vede k tomu, že učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. Nepatřičným ovlivňováním je využívání silnější pozice prodávajícího vůči spotřebiteli způsobem, který významně omezuje jeho schopnost učinit informované rozhodnutí, a to i bez použití fyzické síly nebo hrozby jejího použití.

Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele provádí mimo jiné Česká obchodní inspekce (až na výjimky). Podrobněji viz § 23 odst. 1 ZOSP. Mezi další dozorující orgány patří dále například krajské hygienické stanice, obecní živnostenské úřady, Česká národní banka, Český telekomunikační úřad atd. Dozorující orgány jsou oprávněny vydávat závazné pokyny k odstranění zjištěných nedostatků. V případě bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku jsou oprávněny pozastavit prodej výrobků nebo poskytování služeb anebo uzavřít provozovnu; vyžaduje-li to naléhavost situace, lze toto rozhodnutí oznámit ústně a neprodleně doručit písemné vyhotovení rozhodnutí (§ 23a odst. 1 ZOSP).

Pokud jde o případné přestupky, jsou zakotveny v § 24, § 24a a § 24b ZOSP. Pokuty za přestupky jsou odstupňovány podle toho, jaký přestupek byl spáchán, přičemž nejvyšší možná pokuta je stanovena ve výši 50 mil. Kč.

S ohledem na předmět této lekce lze poukázat především na následující jednání prodávajícího, kterým se dopouští přestupku tím, že:

 • poruší zákaz používání nekalých obchodních praktik,

 • vyrábí, dováží, vyváží, nabízí, prodává nebo daruje výrobky nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami,

 • poruší zákaz vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže,

 • vyrábí, dováží, uvádí na trh, nabízí nebo prodává textilní výrobky neoznačené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího názvy textilních vláken a související označování materiálového složení textilních výrobků, nebo textilní výrobky, k nimž není připojena obchodní dokumentace podle tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie,

 • použije neoprávněně ekoznačku,

 • v rozporu s § 18a ZOSP používá názvy jednotlivých druhů křišťálového skla a jim přiřazené symboly nebo nedoplní firemní nebo výrobní označení či značku nebo obchodní firmu nebo název obsahující označení "křišťál", "křišťálové", "crystal" nebo odvozeniny upřesňujícími údaji,

 • nabízí, prodává nebo vyváží výrobky, které byly určeny pro humanitární účely a označeny nápisem "humanita" podle zvláštního právního předpisu,

 • nesplní povinnost poctivého prodeje výrobků nebo poskytování služeb podle § 3 ZOSP,

 • v rozporu s § 3a ZOSP používá telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou,

 • při prodeji výrobků nebo poskytování služeb poruší zákaz diskriminace spotřebitele podle § 6 ZOSP,

 • poruší zákaz nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení podle zvláštního právního předpisu,

 • nesplní informační povinnost podle § 9 ZOSP,

 • nezajistí, aby jím prodávané výrobky byly označeny podle § 10 ZOSP,

 • odstraní nebo změní označení výrobků nebo jiné údaje uvedené výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem,

 • neupozorní při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, spotřebitele předem na tyto skutečnosti

Nahrávám...
Nahrávám...