dnes je 12.6.2024

Input:

Spotřebitel přítelem či nepřítelem?

26.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4
Spotřebitel přítelem či nepřítelem?

Mgr. Milan Vaňkát

Začněme právním předpisem, který je primárně určen k ochraně spotřebitele, tj. zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele" nebo "ZOSP"). Tento předpis má význam i z toho pohledu, že upravuje řadu sankcí za porušení povinností stanovených tímto zákonem ze strany prodávajícího, které mohou být i celkem citelné. Následně se opět vrátíme k občanskému zákoníku, avšak tentokrát z jiného pohledu, který se týká samotné kupní smlouvy spíše nepřímo, ale může mít pro podnikatele rovněž nepříznivé následky. Budeme se tedy zabývat i problematikou tzv. nekalosoutěžního jednání, které je upraveno v § 2976 až § 2990 OZ.

Zákon o ochraně spotřebitele

Zákon o ochraně spotřebitele upravuje mimo jiné některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele, jakož i mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Tento zákon se výslovně vztahuje na nabízení a prodej výrobků a na nabízení a poskytování služeb v případech, kdy k plnění dochází na území České republiky. Na ostatní případy se vztahuje tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky.

Tento zákon obsahuje mimo jiné definice některých užívaných pojmů (§ 2 odst. 1 ZOSP). Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Prodávajícím je podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby. Výrobkem se rozumí věc, která je určena k nabídce spotřebiteli, včetně práv a závazků s touto věcí souvisejících. Nabídkou ke koupi je obchodní sdělení, které způsobem vhodným pro použitý typ obchodního sdělení uvádí informace o výrobku nebo službě a cenu a umožňuje tak spotřebiteli uskutečnit koupi. Rozhodnutím ohledně koupě je rozhodnutí spotřebitele o tom, zda, jak a za jakých podmínek výrobek nebo službu koupí, zda za ně zaplatí najednou nebo částečně, zda si je ponechá nebo neponechá nebo zda ve vztahu k nim uplatní právo vyplývající ze smlouvy, ať již se spotřebitel rozhodne jednat nebo zdržet se jednání.

Pro účely dalšího výkladu je vhodné uvést i některé další definice užívaných pojmů. Obchodní praktikou je způsob chování prodávajícího spočívající v konání, opomenutí, prohlášení, obchodním sdělení včetně reklamy a uvedení na trh související s propagací, prodejem nebo dodáním výrobku nebo služby spotřebiteli. Odbornou péčí je úroveň zvláštních dovedností a péče, kterou lze od podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli rozumně očekávat a která odpovídá poctivým obchodním praktikám nebo obecným zásadám dobré víry v oblasti jeho činnosti. Podstatným narušením ekonomického chování spotřebitele je použití obchodní praktiky, jež významně zhoršuje schopnost spotřebitele učinit informované rozhodnutí, což vede k tomu, že učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. Nepatřičným ovlivňováním je využívání silnější pozice prodávajícího vůči spotřebiteli způsobem, který významně omezuje jeho schopnost učinit informované rozhodnutí, a to i bez použití fyzické síly nebo hrozby jejího použití.

Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele provádí mimo jiné Česká obchodní inspekce (až na výjimky). Podrobněji viz § 23 odst. 1 ZOSP. Mezi další dozorující orgány patří dále například krajské hygienické stanice, obecní živnostenské úřady, Česká národní banka, Český telekomunikační úřad atd. Dozorující orgány jsou oprávněny vydávat závazné pokyny k odstranění zjištěných nedostatků. V případě bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku jsou oprávněny pozastavit prodej výrobků nebo poskytování služeb anebo uzavřít provozovnu; vyžaduje-li to naléhavost situace, lze toto rozhodnutí oznámit ústně a neprodleně doručit písemné vyhotovení rozhodnutí (§ 23a odst. 1 ZOSP).

Pokud jde o případné přestupky, jsou zakotveny v § 24, § 24a a § 24b ZOSP. Pokuty za přestupky jsou odstupňovány podle toho, jaký přestupek byl spáchán, přičemž nejvyšší možná pokuta je stanovena ve výši 50 mil. Kč.

S ohledem na předmět tohoto článku lze poukázat především na následující jednání prodávajícího, kterým se dopouští přestupku tím, že:

 • poruší zákaz používání nekalých obchodních praktik,

 • vyrábí, dováží, vyváží, nabízí, prodává nebo daruje výrobky nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami,

 • poruší zákaz vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže,

 • vyrábí, dováží, uvádí na trh, nabízí nebo prodává textilní výrobky neoznačené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího názvy textilních vláken a související označování materiálového složení textilních výrobků, nebo textilní výrobky, k nimž není připojena obchodní dokumentace podle tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie,

 • použije neoprávněně ekoznačku,

 • v rozporu s § 18a ZOSP používá názvy jednotlivých druhů křišťálového skla a jim přiřazené symboly nebo nedoplní firemní nebo výrobní označení či značku nebo obchodní firmu nebo název obsahující označení "křišťál", "křišťálové", "crystal" nebo odvozeniny upřesňujícími údaji,

 • nabízí, prodává nebo vyváží výrobky, které byly určeny pro humanitární účely a označeny nápisem "humanita" podle zvláštního právního předpisu,

 • nesplní povinnost poctivého prodeje výrobků nebo poskytování služeb podle § 3 ZOSP,

 • v rozporu s § 3a ZOSP používá telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou,

 • při prodeji výrobků nebo poskytování služeb poruší zákaz diskriminace spotřebitele podle § 6 ZOSP,

 • poruší zákaz nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení podle zvláštního právního předpisu,

 • nesplní informační povinnost podle § 9 a § 10 odst. 2 ZOSP,

 • nezajistí, aby jím prodávané výrobky byly označeny podle § 10 odst. 1, 3 a 4 ZOSP,

 • odstraní nebo změní označení výrobků nebo jiné údaje uvedené výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem,

 • neupozorní při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, spotřebitele předem na tyto skutečnosti nebo takové výrobky prodává společně s ostatními výrobky anebo v provozovně, v místě vyhrazeném k prodeji takových výrobků umístí předměty, které neslouží k prodeji,

 • poskytuje informace v rozporu s § 11 ZOSP,

 • neinformuje spotřebitele podle § 11a ZOSP,

 • informaci o ceně poskytuje v rozporu s § 12 ZOSP,

 • neinformuje spotřebitele podle § 13 ZOSP,

 • neposkytne spotřebiteli informace podle § 14 nebo čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013,

 • nepředvede spotřebiteli výrobek podle § 15 odst. 1 ZOSP,

 • nevydá spotřebiteli potvrzení podle § 15 odst. 2 ZOSP,

 • nevydá spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky podle § 15 odst. 3 ZOSP,

 • nevydá spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s údaji stanovenými v § 16 odst. 1 ZOSP,

 • nevyznačí v dokladu o zakoupení výrobku v případě prodeje s následnou dodávkou místo určení a datum dodávky,

 • nevyznačí při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, tyto skutečnosti v dokladu o zakoupení výrobku,

 • nesplní povinnost prodeje výrobku v hygienicky nezávadném obalu podle § 17 ZOSP,

 • neinformuje spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů podle § 18 odst. 1, nebo v rozporu s § 18 odst. 2 ZOSP neinformuje spotřebitele o změně peněžní částky za výkup vratných zálohovaných obalů anebo o ukončení výkupu vratných zálohovaných obalů anebo výkup vratných zálohovaných obalů zastaví,

 • v rozporu s § 19 odst. 1 ZOSP nepřijme reklamaci nebo nevydá spotřebiteli písemné potvrzení o reklamaci se stanovenými údaji,

 • nezajistí, aby v provozovně byl po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamace,

 • nerozhodne o reklamaci nebo ji nevyřídí podle § 19 odst. 3 ZOSP,

 • neposkytne při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu informace podle § 19 odst. 4 ZOSP,

 • nesplní některou z povinností podle § 20s ZOSP,

 • nevyrozumí bez zbytečných průtahů nebo ve lhůtě stanovené dozorovým orgánem výrobce, dovozce nebo dodavatele, že výrobek je na základě rozhodnutí dozorového orgánu stahován z trhu, nebo neprodleně nezajistí způsob vrácení výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou, anebo o vrácení nebo zpětném převzetí výrobku stahovaného z trhu nevyrozumí dozorový orgán.

Výše uvedený přehled je sice rozsáhlý, ale není tím přehled všech případných přestupků zcela vyčerpán (další podrobnosti viz např. § 24 odst. 9, odst. 10, odst. 11 ZOSP a další). Uvedené přestupky navazují na porušení povinností stanovených především v části druhé a třetí zákona o ochraně spotřebitele, kde jsou uvedeny povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Některé z těchto povinností budou nyní dále probrány.

Prodávající je povinen:

 • prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů,

 • prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů, anebo v jakosti jím uváděné; není-li jakost předepsána, schválena nebo uváděna, v jakosti obvyklé,

 • prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat; při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu,

 • při prodeji výrobků používat měřidla, která splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím oblast metrologie.

Prodávající nesmí:

 • po spotřebiteli v souvislosti s použitým způsobem placení požadovat poplatek převyšující náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají,

 • použít takovou službu, jejíž využití by pro spotřebitele znamenalo účtování vyšších cen, než je běžná cena hovoru (používá-li prodávající v souvislosti s uzavřenou smlouvou pro komunikaci se spotřebitelem veřejnou komunikační službu),

 • při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele diskriminovat.

Dále se zakazuje:

 • vyrábět, dovážet, vyvážet, nabízet, prodávat nebo darovat výrobky nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami,

 • nabízet za účelem prodeje, prodávat a vyvážet mimo území České republiky výrobky, které jsou určeny pro humanitární účely podle zvláštního právního předpisu,

 • nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněně užívat označení chráněné podle zvláštního právního předpisu.

Jak bylo uvedeno, občanský zákoník obsahuje poměrně rozsáhlou informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli, přičemž obdobnou informační povinnost obsahuje i zákon o ochraně spotřebitele (§ 9 až § 14 ZOSP). Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.

Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny:

 • označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, a pokud to povaha výrobku nebo forma prodeje vyžaduje, názvem výrobku, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými podle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití,

 • též údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, jde-li o obuv, s výjimkou těch výrobků, které podle prováděcího právního předpisu označování nepodléhají.

Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. Prodávající nesmí odstraňovat ani měnit označení výrobků ani jiné údaje uvedené výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem. Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně upozornit. Takové výrobky musejí být prodávány odděleně od ostatních výrobků. V provozovně, v místě vyhrazeném k prodeji takových výrobků, nesmějí být uloženy předměty, které neslouží k

Nahrávám...
Nahrávám...