dnes je 21.6.2024

Input:

Výklad základních pojmů - správce, zpracovatel, příjemce

16.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.31
Výklad základních pojmů – správce, zpracovatel, příjemce

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Správce

Správcem se dle obecného nařízení rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

Zákon o ochraně osobních údajů pak definoval osobu správce takto: "Správcem se rozumí každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak."

Z porovnání výše uvedených definic vyplývá odlišnost ve slovním vyjádření pojmu správce, avšak pojem správce nebyl oproti zákonu o ochraně osobních údajů změněn.

ÚOOÚ pak osobu správce definuje takto: "Správcem je subjekt, nerozhoduje jaké právní formy, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Správce osobní údaje zpracovává pro účely vyplývající z jeho činnosti (např. ze zákonem stanovené povinnosti, ze smluv), ale může je zpracovávat i pro vlastní určené účely např. pro své oprávněné zájmy, pokud tyto zájmy nepřevyšují zájem na ochraně základních práv a svobod fyzických osob.

Správcem může být jakýkoli subjekt. Správcem může být i fyzická osoba, pokud zpracovává osobní údaje způsobem, že tento způsob již vylučuje uplatnění výjimky osobní či domácí činnosti, resp. pokud nejde o nakládání s osobními údaji, které ještě nesplňuje definici jejich zpracování."1

V souvislosti s pojmem správce je zapotřebí poukázat též na fakt, že GDPR ve svém článku 26 zavádí též pojem společní správci, a to takto: Pokud účely a prostředky zpracování stanoví společně dva nebo více správců, jsou společnými správci. Společní správci jsou povinni mezi sebou transparentním ujednáním vymezit své podíly na odpovědnosti za plnění povinností, zejména pokud jde o výkon práv subjektu údajů, a své povinnosti poskytovat informace uvedené v příslušných ustanoveních obecného nařízení, pokud tuto odpovědnost správců nestanoví právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje. V ujednání může být určeno kontaktní místo pro subjekty údajů.

Zpracovatel

Zpracovatel je obecným nařízením vymezen jako fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

Zákon o ochraně osobních údajů definoval zpracovatele jako každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle zákona o ochraně osobních údajů.

I v případě pojmu zpracovatel odkazujeme pro úplnost na vymezení tohoto pojmu ze strany ÚOOÚ: "Zpracovatelem je subjekt, kterého si správce

Nahrávám...
Nahrávám...