dnes je 16.6.2024

Input:

Výkon podnikatelské činnosti

18.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5
Výkon podnikatelské činnosti

Mgr. Zuzana Kittrichová

Vznikem živnostenského oprávnění právní regulace živnostenského podnikání zdaleka nekončí. Výkon podnikatelské činnosti s sebou přináší jak množství práv, tak i neméně rozsáhlé spektrum povinností, které jsou upraveny živnostenským zákonem, jakož i zvláštními právními předpisy.

Odpovědný zástupce

K základním oprávněním podnikatele patří právo zvolit si při svém podnikání odpovědného zástupce; v některých případech je ustanovení odpovědného zástupce dokonce povinné. Odpovědným zástupcem podnikatele je jím určená fyzická osoba, která plně odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování všech živnostenskoprávních předpisů. Řádným provozem živnosti se rozumí její provozování v souladu s právními předpisy a při dodržování odborné péče.

Živnostenskoprávními předpisy jsou myšleny veřejnoprávní předpisy, které se týkají provozování živnosti. Odpovědný zástupce je s podnikatelem ve smluvním vztahu, např. na základě pracovní smlouvy či občanskoprávní smlouvy.

V této souvislosti upozorňujeme, že ustanovením odpovědného zástupce se podnikatel nemůže zprostit svojí odpovědnosti za plnění povinností provozování živnosti vůči živnostenským úřadům ani třetím osobám, a dále že nelze prostřednictvím odpovědného zástupce nahradit nedostatek všeobecných podmínek provozování živnosti u podnikatele.

Povinnosti dodržovat podmínky stanovené živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy, jejichž porušení může být stíháno sankcí, není podnikatel zproštěn tím, že si ustanovil odpovědného zástupce (srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 11. 1994, sp. zn. 6 A 211/93, ASPI ID: JUD6919CZ).

Provozovat svoji činnost prostřednictvím odpovědného zástupce může dobrovolně každý podnikatel, v některých případech živnostenský zákon podnikateli ukládá povinnost ustanovit odpovědného zástupce. Fakultativně (tj. dobrovolně) může odpovědného zástupce ustanovit a jeho prostřednictvím provozovat živnost jakákoliv fyzická nebo právnická osoba podnikající podle živnostenského zákona. Ustanovení odpovědného zástupce je naopak obligatorní (tj. povinné) v následujících případech:

  • u podnikatele, který je fyzickou osobou, pokud nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti;

  • u podnikatele, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti;

  • při pokračování v živnosti správce pozůstalosti, vykonavatel závěti, dědic ze zákona, dědic ze závěti a pozůstalý manžel (partner), nesplňuje-li všeobecné nebo zvláštní podmínky provozování živnosti, jsou-li u něj dány překážky nebo nemá-li pobyt na území ČR, ačkoli to zákon vyžaduje.

Pro úplnost dodáváme, že v minulosti měl povinnost ustanovit odpovědného zástupce každý podnikatel – právnická osoba, a to bez ohledu na to, zda byly stanoveny zvláštní podmínky provozování živnosti. Tato povinnost byla novelou živnostenského zákona č. 133/2008 Sb. zrušena.

Pokud v případech, kdy se odpovědný zástupce ustanovuje obligatorně, nesplňuje podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce všechny podmínky nebo pokud podnikatel neustanovil žádného odpovědného zástupce, ačkoli mu to zákon ukládá, přináší to pro podnikatele negativní důsledky. Nastane-li tato skutečnost před počátkem podnikání, může živnostenský úřad rozhodnout o tom, že podnikateli nevzniklo živnostenské oprávnění (§ 47 odst. 6 ŽZ) či zamítnout žádost o koncesi (§ 53 odst. 2 ŽZ). V průběhu podnikání je to důvodem pro zahájení řízení o pozastavení provozování živnosti (§ 49 odst. 3 ŽZ), kdy následně může živnostenský úřad pozastavit či zrušit podnikateli živnostenské oprávnění (§ 58 odst. 3 ŽZ).

Doklady potřebné pro ustanovení odpovědného zástupce

Ustanovuje-li podnikatel odpovědného zástupce, musí živnostenskému úřadu předložit následující doklady:

  • jde-li o občana České republiky, obstará si sám živnostenský úřad výpis z evidence Rejstříku trestů odpovědného zástupce;

  • jde-li o občana státu EU, výpis z evidence trestů odpovědného zástupce nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát odpovídající výpis, lze jej nahradit čestným prohlášením o bezúhonnosti (bezúhonnost – viz všeobecné podmínky provozování živnosti) učiněným před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem nebo v němž měl naposledy pobyt. Doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Tyto doklady lze nahradit dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti. Tyto doklady lze dále nahradit výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace zapsané v evidenci členského státu původu nebo posledního pobytu. Byla-li posledním státem pobytu ČR nebo má-li občan jiného členského státu EU trvalý pobyt v ČR, vyžádá si úřad výpis z evidence trestů sám, stejně tak to učiní i u českých občanů;

  • jde-li o občana ze státu mimo EU, předloží se výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, příp. čestné prohlášení o bezúhonnosti, opět ne starší 3 měsíců; to se netýká občana státu mimo EU, který má v ČR povolen trvalý pobyt, neboť rovněž u něj si živnostenský úřad sám obstará výpis z evidence Rejstříku trestů;

  • doklad prokazující odbornou způsobilost zástupce, jestliže ji zákon pro konkrétní živnost vyžaduje;

  • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, leda by toto bylo podepsáno zástupcem osobně před živnostenským úřadem.

Zákonné požadavky na odpovědného zástupce

Odpovědný zástupce musí vždy splňovat všechny všeobecné podmínky provozování živnosti a je-li to vyžadováno, též zvláštní podmínky provozování živnosti; zároveň u něj nesmí být dána překážka provozování živnosti. Nikdo nesmí být odpovědným zástupcem pro více než čtyři podnikatele současně.

Odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru dále nemůže být osoba, u níž bylo rozhodnuto o zrušení živnostenského oprávnění, protože závažným způsobem porušila podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese nebo právními předpisy, neměla povolení k pobytu, neplnila závazky vůči státu v oblasti sociálního zabezpečení; omezení trvá po dobu jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení. Naopak zrušení živnostenského oprávnění pro 4leté neprovozování živnosti překážku nezakládá. Odpovědným zástupcem právnické osoby dále nemůže být člen dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu této právnické osoby.

Tam, kde zákon podnikateli ukládá ustanovení odpovědného zástupce, jsou kladeny i specifické požadavky na jeho osobu. Podnikatel, který je českou právnickou osobou, ustanoví do funkce odpovědného zástupce přednostně osobu, která je jeho statutárním orgánem nebo členem. Podnikatel, který je zahraniční právnickou osobou, ustanoví do funkce odpovědného zástupce přednostně vedoucího organizační složky závodu. Až v případě, že tyto osoby nesplňují požadavky na odbornou způsobilost, je podnikatel oprávněn ustanovit odpovědného zástupce z řad jiných osob.

Pokud zákon ustanovení odpovědného zástupce nevyžaduje, záleží (při splnění zákonných předpokladů na jeho osobu) ustanovení osoby odpovědného zástupce zcela na vůli podnikatele podle jeho vlastních požadavků a možností.

Společnost ÚČETNICVÍ S ÚSMĚVEM, s. r. o., jejíž jednatelkou je účetní paní Marta Dvořáková, ohlašuje živnost vázanou Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Pro tuto živnost předepisuje příloha č. 2 ŽZ jako odbornou způsobilost vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, střední vzdělání a 5 let praxe v oboru nebo osvědčení o rekvalifikaci a 5 let praxe v oboru. Paní Dvořáková odmaturovala na obchodní akademii a jako účetní pracuje již 10 let. S ohledem na to, že je paní Dvořáková statutárním orgánem společnosti a splňuje zvláštní podmínky provozování ohlašované živnosti, je společnost ÚČETNICVÍ S ÚSMĚVEM, s. r. o. povinna ustanovit ji svým odpovědným zástupcem.

Ustanovení a ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce

Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svou funkci ode dne, kdy byl ustanoven (tzn. ode dne, který byl určen v pracovní či jiné smlouvě jako den zahájení funkce). Ustanovení i ukončení výkonu funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu nejpozději 15 dní poté, kdy daná skutečnost nastala. Ukončení výkonu funkce může oznámit živnostenskému úřadu sám odpovědný zástupce. V takovém případě musí zástupce prokázat, že o ukončení výkonu funkce podnikatele předem písemně informoval, tzn., že podnikatel věděl, že odpovědný zástupce ve své funkci končí.

Nelze-li z oznámení podnikatele určit den, ke kterému výkon funkce odpovědného zástupce končí, dojde ke skončení dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Pokud odpovědný zástupce ve svém oznámení označil jako den ukončení své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.

Ustanovení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost musí podnikatel nejprve předložit ke schválení živnostenskému úřadu. Teprve nabytím právní moci rozhodnutí o schválení se ustanovení stává účinným. Ohledně ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce platí, co bylo uvedeno výše u živností ohlašovacích.

Změna odpovědného zástupce

V případech, kdy je odpovědný zástupce povinně ustanoven podnikatelem a tento odpovědný zástupce přestane vykonávat svou funkci nebo přestane splňovat zákonné podmínky, je podnikatel povinen nejpozději do 15 dní ustanovit zástupce nového. To neplatí, je-li provozování živnosti pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti dočasně přerušil. Pokud to zvláštní právní předpis umožňuje, může podnikatel dočasně provozovat živnost bez odpovědného zástupce.

Při změně odpovědného zástupce musí podnikatel předložit stejné doklady jako při jeho prvotním ustanovování. V případě, že nově ustanovený zástupce splňuje všechny zákonem vymezené podmínky, živnostenský úřad provede zápis změny do živnostenského rejstříku a současně o tom informuje podnikatele.

Provozovny

Provozovna je živnostenským zákonem vymezena jako prostor, v němž je živnost provozována. Provozovnou může být téměř cokoli – od velké výrobní haly, místnosti či souboru místností až po malý stánek. Provozovnou je též automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna. Mobilní provozovnou se rozumí taková provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než 3 měsíce, tj. zároveň skutečně dochází k jejímu přemístění (v opačném případě bude mít charakter stacionární provozovny). Pomocí automatu, který je obsluhován spotřebitelem, lze prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud tato činnost nevyžaduje koncesi. Takový prodej ale nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy (např. tabákové výrobky osobami mladšími 18 let).

Živnost může být provozována i ve více provozovnách, má-li podnikatel právní důvod k jejich užívání. Právní důvod pro užívání provozovny je povinen (s výjimkou mobilních provozoven a automatů) na žádost živnostenského úřadu prokázat. U mobilních provozoven se prokazuje pouze oprávněnost umístění. Souhlas vlastníka je třeba k provozování živnosti v bytě, je-li vlastníkem bytu osoba odlišná od podnikatele.

Zahájení i ukončení provozování živnosti v provozovně je nutno písemně předem oznámit živnostenskému úřadu. Náležitosti oznámení o zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně jsou taxativně vymezeny v § 17 odst. 5 ŽZ. Po obdržení oznámení přidělí živnostenský úřad provozovně identifikační číslo provozovny, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o této skutečnosti informuje podnikatele. Povinnost podnikatele oznámit zahájení činnosti v provozovně se nevztahuje na provozovny, které byly podnikatelem uvedeny v ohlášení živnosti či žádosti o koncesi.

Povinnosti podnikatele ve vztahu k provozovně

Za způsobilost provozovny pro provozování konkrétní živnosti odpovídá podnikatel. Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti, aby byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za její činnost (s výjimkou automatů).

Každá provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem. Mobilní provozovna nebo automat musí být navíc opatřeny údajem o sídle nebo adrese, na níž je umístěna organizační složka zahraniční osoby.

S účinností novely živnostenského zákona č. 169/2012 Sb.

Nahrávám...
Nahrávám...