dnes je 28.2.2024

Input:

Vzor - Formulář pro informace před uzavřením smlouvy

10.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.4.1
Vzor – Formulář pro informace před uzavřením smlouvy

JUDr. Jarmila Štefek

Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek, pokud je taková smlouva uzavřena na období delší než 1 rok podle nařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby.

Výlety, a. s.,

IČO: 123 45 678,

Na Fidlovačce 118,

323 00 Praha 2

Informace před uzavřením smlouvy

Stručný popis dočasného užívání ubytovacího zařízení:

Jedná se o čtyřpokojový apartmán s výhledem na moře v přímořském letovisku ve španělské Valencii. Možnost ubytování až pro 8 osob. Apartmán je plně zařízen nábytkem, kuchyňským a sociálním vybavením.

Přesná povaha a obsah práva:

Uživatel má výlučné právo po stanovenou dobu ubytovací zařízení užívat. Uživatel si při výkonu práva uvedeného v předchozí větě musí počínat tak, aby na ubytovacím zařízení a na movitém majetku nacházejícím se v něm nevznikla škoda. Pokud uživatel nebo osoby užívající s ním společně ubytovací zařízení způsobí na ubytovacím zařízení po dobu trvání ubytování škodu, zavazuje se uživatel vzniklou škodu nahradit v plné výši.

Období, po které může být vykonáváno právo, jež je obsahem závazku:

Uživatel je oprávněn užívat ubytovací zařízení v období od 1. 8. – 15. 8. v letech 2020, 2021 a 2022.

Uživatel bude moci ubytovací zařízení užívat od: 1. 8. 2020.

Cena za nabytí užívacího práva: 45 000 Kč / 3 roky

Přehled dalších plateb: Poplatek za správu a údržbu nemovitosti: 2 000 Kč / rok

Přehled služeb, které jsou uživateli k dispozici: Elektrická energie, voda (teplá / studená), odvoz odpadu. Poplatek za uvedené služby činí: 7 500 Kč / 3 roky.

Přehled zařízení, která jsou spotřebiteli k dispozici: bazén s vířivkou – zahrnuto v platbě za nabytí práva.

Uživatel se nemůže účastnit výměnného systému.

Společnost Výlety, a. s., nemá ohledně nabízeného ubytovacího zařízení podepsán kodex chování.

Všeobecné informace:

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí či od jejich obdržení, nastane-li tento okamžik později.

2. Během lhůty pro odstoupení od smlouvy nesmí podnikatel po spotřebiteli požadovat ani přijmout platbu zálohy ani jiné plnění nebo jejich zajištění.

3. Spotřebiteli nevzniknou žádné jiné povinnosti než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě.

4. V souladu s pravidly mezinárodního práva soukromého se smlouva může řídit jiným právem, než je právo daného členského státu Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "členský stát"), v němž má spotřebitel bydliště nebo místo obvyklého pobytu, a případné spory mohou být projednávány před jinými soudy, než jsou soudy daného členského státu, v němž má spotřebitel bydliště nebo místo obvyklého pobytu.

......................................................

Podpis spotřebitele:

Doplňující informace, na něž má spotřebitel nárok, a přesné místo, kde je lze najít (například v jaké kapitole nabídkového katalogu), nejsou-li uvedeny níže:

1. Informace o nabytých právech:

a) za jakých podmínek je toto právo, které je obsahem závazku, vykonáváno na území členských států, ve kterých se nachází dotčená nemovitá věc nebo nemovité věci, a informace o tom, zda byly tyto podmínky splněny,

Nahrávám...
Nahrávám...