dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor - Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti dle § 224 ZOK - nepeněžitý vklad

16.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2.1 Vzor – Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti dle § 224 ZOK – nepeněžitý vklad

Mgr. Markéta Káninská

Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti

Já, níže podepsaný

Oliver Kuchař, nar. 4. listopadu 1965,

bytem Vodní 234/8, Praha 5, Smíchov

coby společník obchodní společnosti Hydraulika Kuchar, s. r. o., IČO: 223 56 778, se sídlem Vodní 234/8, Praha 5, Smíchov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 23548 (dále jen „Společnost”), tímto

prohlašuji,

že v souladu s usnesením valné hromady Společnosti ze dne 18. 2. 2015, které bylo osvědčeno notářským zápisem NZ 125/2015, N 132/2015 sepsaným Mgr. Emilem Konopným, notářem se sídlem v Praze, a dále v souladu s ustanovením § 224 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, přebírám vkladovou povinnost ke zvýšení svého dosavadního vkladu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) o částku 2 300 000 Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých) na novou výši 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), a to níže uvedeným nepeněžitým vkladem.

Základní kapitál Společnosti ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) se zvyšuje o celkovou částku 2 300 000 Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých) na novou výši 2 500 000 Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých).

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou následující nemovité věci včetně jejich součástí a příslušenství, jejichž jsem výlučným vlastníkem:

  • pozemek parc. č. 256 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, jehož součástí je stavba bez č. p. / č. e., způsob využití technické vybavení,

  • pozemek parc. č. 257/3 - ostatní plocha, o výměře 1547 m2,

to vše zapsané na LV č. 269 pro k. ú. Jažlovice, obec Říčany, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ.

Hodnota výše uvedených nemovitých věcí tvořících předmět nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem č. 235-2015 zpracovaným znalcem Ing. Tomášem Chytrým, IČO: 225 66 987, se sídlem Praha 8, Justinova 859/7, PSČ 180 00, vybraným pro tento účel jednatelem společnosti panem Oliverem Kuchařem ze seznamu znalců, a činí 2 300 000 Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých). Tato částka bude celá započítána na emisní kurs společníka Olivera Kuchaře.

Stávající podíl společníka Olivera Kuchaře o velikosti 50 % (slovy: padesát procent), kterému odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), bude v důsledku vnesení nepeněžitého vkladu navýšen na 96 % (slovy: devadesát šest procent) a bude mu odpovídat vklad do základního kapitálu ve výši 2 400 000 Kč (slovy: dva miliony čtyři

Nahrávám...
Nahrávám...