dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor - Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti dle § 224 ZOK - peněžitý vklad

16.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2.2 Vzor – Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti dle § 224 ZOK – peněžitý vklad

Mgr. Markéta Káninská

Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti

Já, níže podepsaný

Hugo Úžasný, nar. 12. dubna 1984,

bytem Beroun, Vorlova 18,

coby společník obchodní společnosti Úžasný & partners – modelingová agentura, s. r. o., IČO: 123 45 678, se sídlem Hořejší nábřeží 786/21, Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 11111 (dále jen „Společnost”), tímto

prohlašuji,

že v souladu s usnesením valné hromady Společnosti ze dne 17. 2. 2015, které bylo osvědčeno notářským zápisem NZ 125/2015, N 132/2015 sepsaným JUDr. Miladou Kropenatou, notářkou se sídlem v Praze, a dále v souladu s ustanovením § 224 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, přebírám vkladovou povinnost ke zvýšení svého dosavadního vkladu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) o částku 900 000 Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) na novou výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to peněžitým vkladem.

Základní kapitál Společnosti ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) se zvyšuje o celkovou částku 1 800 000 Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých) na novou výši 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých).

Výše podílu, kterému nyní odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), zůstane i po zvýšení základního kapitálu zachována, tj. velikost mého podílu bude i nadále 50 % (slovy: padesát procent) a bude mu odpovídat vklad do základního kapitálu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).

Peněžitý vklad ve výši 900 000 Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) se zavazuji uhradit v plné výši bezhotovostním převodem na účet Společnosti č. ú. 235689003/0100, vedený u Komerční banky, a. s., nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu tohoto prohlášení.

V Praze dne 17. února 2015

…………………………………………………..

Hugo

Nahrávám...
Nahrávám...