dnes je 12.6.2024

Input:

Vzor - Prohlášení o vnesení nemovité věci dle § 19 ZOK při zvýšení základního kapitálu

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2.3
Vzor – Prohlášení o vnesení nemovité věci dle § 19 ZOK při zvýšení základního kapitálu

Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská

Prohlášení o vnesení nemovité věci

Já, níže podepsaný

Oliver Kuchař, nar. 4. listopadu 1965,

bytem Vodní 234/8, Praha 5, Smíchov

coby společník obchodní společnosti Hydraulika Kuchar, s. r. o., IČO: 223 56 778, se sídlem Vodní 234/8, Praha 5, Smíchov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 23548 (dále jen "Společnost"), tímto

prohlašuji,

že v souladu s usnesením valné hromady Společnosti ze dne 18. 2. 2021, které bylo osvědčeno notářským zápisem NZ 125/2021, N 132/2021 sepsaným Mgr. Emilem Konopným, notářem se sídlem v Praze, a dále v souladu s ustanovením § 224 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění,

vnáším do základního kapitálu Společnosti coby předmět mého nepeněžitého vkladu následující nemovité věci včetně jejich součástí a příslušenství, jejichž jsem výlučným vlastníkem:

  • pozemek parc. č. 256 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, jehož součástí je stavba bez č. p. / č. e., způsob využití technické vybavení,

  • pozemek parc. č. 257/3 – ostatní plocha, o výměře 1547 m2,

to vše zapsané na LV č. 269 pro k. ú. Jažlovice, obec Říčany, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ.

Hodnota výše uvedených nemovitých věcí tvořících předmět nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem č. 235-2021 zpracovaným znalcem Ing. Tomášem Chytrým, IČO: 225 66 987, se sídlem Praha 8, Justinova 859/7, PSČ 180 00, vybraným pro tento účel jednatelem společnosti panem Oliverem Kuchařem ze seznamu znalců, a činí 2 300 000 Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých). Tato částka bude celá započítána na emisní kurs společníka Olivera Kuchaře.

Předáním shora uvedených nemovitých věcí

Nahrávám...
Nahrávám...