dnes je 21.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o vkladu pohledávky

29.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3
Vzor – Smlouva o vkladu pohledávky

JUDr. Dita Komárková

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

TELEFA, spol. s r. o., se sídlem Evropská 1655/12, 160 00 Praha, IČO: 256 01 456, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 124567

(dále jen "Vkladatel")

a

Josef Novák, nar. dne 15. 10. 1974, trvale bytem Strakonická 1786, 301 00 Plzeň, správce vkladů společnosti AZAX, s. r. o., která byla založena společenskou smlouvou ve formě notářského zápisu NZ 533/2016, N 587/2016, sepsaného dne 7. 10. 2016 JUDr. Jaroslavem Čojkou, notářem v Hradci Králové, se sídlem Chlumecká 55, Hradec Králové, PSČ 500 03

(dále jen "Správce vkladů")

(Vkladatel a Správce vkladů budou v této Smlouvě označováni jednotlivě jako "Smluvní strana" a společně jako "Smluvní strany")

tímto uzavírají v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, tuto

smlouvu o vkladu pohledávky

(dále jen "Smlouva“)

I.
Předmět Smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Vkladatele vnést předmět vkladu specifikovaný v odst. 2.1 do společnosti AZAX, s. r. o. založené společenskou smlouvou ve formě notářského zápisu NZ 533/2016, N 587/2016, sepsaného dne 7. 10. 2016 JUDr. Jaroslavem Čojkou, notářem v Hradci Králové, se sídlem Chlumecká 55, Hradec Králové, PSČ 500 03 (dále jen "Společnost") za účelem nabytí podílu na Společnosti, a závazek Správce vkladů přijmout předmět vkladu specifikovaný v odst. 2.1.

II.
Předmět vkladu

2.1 Předmětem vkladu dle této Smlouvy je Vkladatelova pohledávka ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) s příslušenstvím za dlužníkem společností ASTRAP, s. r. o., IČO: 145 66 894, se sídlem Lazarská 2, Praha 2, PSČ 120 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 123654 (dále jen "Dlužník"), ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi Vkladatelem a Dlužníkem dne 27. 11. 2011 (dále jen "Pohledávka").

III.
Vnesení předmětu vkladu

3.1 Vkladatel touto Smlouvou vnáší Pohledávku do Společnosti a Správce vkladu přijímá Pohledávku.

IV.
Ocenění Pohledávky

4.1 Pohledávka byla oceněna částkou 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), a to na základě ocenění provedeném znaleckým ústavem Znalecký ústav OLF, a. s.,

Nahrávám...
Nahrávám...