dnes je 24.3.2023

Input:

Vzor - Všeobecné obchodní podmínky

9.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14.0
Vzor – Všeobecné obchodní podmínky

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Všeobecné smluvní podmínky provádění díla společnosti [obchodní firma]
ze dne ____________

1.1 Odkazem na tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen "Podmínky") se, ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník"), určuje část obsahu kupní smlouvy (dále jen "Smlouva") uzavřené mezi prodávajícím, kterým je obchodní společnost ........................................, IČO ........................................, se sídlem ...................................................................., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .............................. soudem v ........................................, oddíl ..........., vložka ........................................, kontaktní e-mail: ........................................ (dále jen "Prodávající") a kupujícím definovaným ve Smlouvě (dále jen "Kupující"), kterou Kupující objednává zboží/službu, která je předmětem koupě na základě kupní smlouvy (dále jen "Předmět koupě"). Prodávající a Kupující jsou dále také společně označováni jako "Smluvní strany".

1.2 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen "Spotřebitel").

1.3 Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

1.4 Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

1.5 Práva a povinnosti v těchto Podmínkách výslovně neuvedená se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NOZ").

II.
Sdělení pro Spotřebitele před uzavřením Smlouvy

V souladu s ust. § 1820 NOZ tímto Prodávající Kupujícímu–Spotřebiteli sděluje (níže uvedená sdělení jsou určená výhradně Spotřebitelům):

2.1 Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby poskytovatele příslušné služby (cena internetového připojení, cena poskytovatele telekomunikační služby atp.) / liší od základní sazby, a to o .........................................

2.2 Záloha není vyžadována / je vyžadována, přičemž částka tvořící ....... % Kupní ceny musí být uhrazena do ............. dní od okamžiku uzavření Smlouvy.

2.3 Je-li předmětem Smlouvy opakující se plnění, pak nejkratší dobou, po kterou bude Smlouva Smluvní strany zavazovat, činí ..........................

2.4 V případě Smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, je cena uvedená u Předmětu koupě cenou za jeden měsíc, přičemž součástí jsou veškeré daně, poplatky, jiné obdobné peněžité plnění a náklady na dodání.

2.5 Kupující–Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

2.6 Odstoupení od smlouvy je možné učinit:

a) Osobně v sídle Prodávajícího uvedené v odst. 1.1 těchto Podmínek.

b) Písemně dopisem adresovaným na adresu sídla Prodávajícího uvedenou v odst. 1.1 těchto Podmínek.

c) E-mailem uvedeným v objednávce.

d) Prostřednictvím Poštovní datové zprávy doručené do datové schránky Prodávajícího ID: .....................

e) Prostřednictvím Formuláře pro odstoupení, který je dostupný na internetových stránkách Prodávajícího.

2.7 Spotřebitel NEMŮŽE odstoupit od Smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

2.8 V případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.9 Spotřebitel je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

2.10 Je-li předmětem Smlouvy dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, v tomto případě Spotřebitel NEMŮŽE odstoupit od Smlouvy.

2.11 V případě sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím bude k rozhodnutí sporu místně příslušný obecný soud České republiky, a to dle podmínek definovaných v příslušných procesních předpisech, zejména v zákoně č. 99/1963 Sb., občanském soudním řádu, ve znění pozdějších přepisů, a zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

2.12 V případě sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím může Kupující využít možnosti mimosoudního řešení sporu. Orgánem příslušným k řešení sporu je Česká obchodní inspekce (ČOI). V tomto případě může Spotřebitel kontaktovat ČOI prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webu ČOI ( https://www.coi.cz/ ). Spor je možné řešit též prostřednictvím ODR platformy .

III.
Kupní smlouva

3.1 Návrh na uzavření kupní smlouvy je ze strany Prodávajícího učiněn umístěním nabídky na koupi zboží nebo služeb na internetových stránkách prodávajícího .....................................

V případě, že zboží či služba není inzerována jako "SKLADEM", pak je Prodávající oprávněn zrušit objednávku v případě, že se ukáže, že není možné v místě a čase obvyklém zajistit Předmět koupě.

3.2 Kupní Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je zboží či služba (popřípadě více zboží a/nebo služeb) vloženo do košíku a po doplnění nezbytných údajů je příkaz k objednání DORUČEN do systému Prodávajícího. Prodávající v této souvislosti neručí za problémy s internetovým připojením.

V případě, že nedojde k učinění objednávky prostřednictvím e-shopu, nýbrž prostřednictvím:

a) e-mailu,

b) poštovní datové zprávy,

c) poštou,

d) telefonicky,

je kupní Smlouva uzavřena okamžikem zpracování příslušné objednávky zaměstnancem Prodávajícího.

3.3 Prodávající je povinen upozornit Spotřebitele bezprostředně před tím, než učiní objednávku jasným a výrazným způsobem na:

a) údaje o hlavních vlastnostech zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku, kterým je se Spotřebitelem komunikováno, a povaze zboží nebo služby,

b) celkovou cenu a náklady na dodání; v případě Smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo Smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, sdělí tento údaj také za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

c) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být Smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo má-li být závazek automaticky prodlužován,

d) nejkratší dobu, po kterou budou trvat Spotřebitelovy povinnosti ze Smlouvy, má-li být smlouvou určena.

3.4 Prodávající je povinen zajistit, aby Spotřebitel vzal při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení.

3.5 Kupující je oprávněn obsah košíku měnit, doplňovat, jednotlivé položky odstraňovat. Dále může upravovat jakékoliv další údaje či podmínky objednávky (např. dopravu), a to až do doby, než závazně odešle objednávku Prodávajícímu prostřednictvím kliknutí na tlačítko označené jako "Odeslat objednávku".

3.6 Kupující bere na vědomí, že vložením zboží/služby do košíku NENÍ toto zboží/služba rezervována. Pro posouzení včasnosti objednávky (v případě více objednávek na stejné zboží/službu při vyčerpání skladových zásob) je rozhodující okamžik přijetí objednávky do systému Prodávajícího. Okamžik kliknutí na tlačítko "Odeslat objednávku" není rozhodující.

3.7 Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě:

a) Uvedení zjevné nesprávnosti v označení zboží/služby, množství, ceny, doby plnění či jiné vlastnosti Předmětu koupě.

b) Navýšení pořizovací ceny od dodavatele, a to minimálně o ............. %.

c) Jakékoliv změny právní úpravy jiného státu, v důsledku čehož dojde ke změně nákladů či doby dodání.

d) Ke změně dostupnosti zboží/služby u dodavatele. Prodávající v této souvislosti není povinen začít spolupracovat s jiným dodavatelem.

e) Kupující využije slevový poukaz v případě, že k tomu není oprávněn (např. nesplňuje podmínky pro jeho využití – např. slevy pro studenty, profesní skupiny atp.).

f) Kdy uzavřením kupní Smlouvy došlo ke spáchání trestného činu či přestupku.

3.8 Označení produktu jako "SKLADEM" je aktualizováno vždy jedenkrát za ............. Kupující bere na vědomí, že v okamžiku kliknutí na tlačítko "Odeslat objednávku" může být zboží/služba již vyprodána, a to z důvodu učinění jiné objednávky, která byla doručena do systému Prodávajícího před příslušným příkazem Kupujícího.

3.9 V případě, že je spolu se zbožím inzerováno jakékoliv zboží/služba zdarma, pak se na převod vlastnického práva ke zboží/službě poskytované zdarma použijí příslušná ustanovení NOZ upravující darovací smlouvu. Osud darovací smlouvy na zboží/službu zdarma sdílí osud kupní Smlouvy. V případě zániku kupní Smlouvy zaniká automaticky i darovací smlouva a Kupující je povinen vrátit zboží/službu, která mu byla poskytnuta zdarma.

IV.
Cena Předmětu koupě

4.1 Cena za Předmět Koupě je uvedena u konkrétního zboží/služby (dále jen "Kupní cena"). Kupní cena je smluvní a může být změněna v případě dohody Prodávajícího s Kupujícím.

4.2 Není-li uvedeno jinak, jsou ceny uvedené v měně: Koruna česká (CZK).

4.3 Kupní cena je uvedena vždy včetně daně z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně účinných právních předpisů.

4.4 Součástí Kupní ceny nejsou náklady na dopravu Předmětu koupě.

4.5 V případě, že je u některé ceny uvedena poznámka "AKCE", "SLEVA" popřípadě jiné označení, z něhož vyplývá, že cena zboží je oproti běžné ceně ponížená, bere Kupující na vědomí, že snížená cena může být spojena pouze s určitým množstvím zboží/služeb. V případě, že by byla kapacita zboží/služeb za sníženou cenu vyčerpána (a tento údaj se nepromítl z důvodu doposud neprovedené aktualizace) do nabídkové ceny prezentované u zboží/služby, kontaktuje Prodávající Kupujícího, zda má zájem o uzavření Smlouvy i za novou cenu – v případě, že ano, uzavřou Smluvní strany dodatek ke Smlouvě. V opačném případě se Smlouva ruší.

4.6

Nahrávám...
Nahrávám...