dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor - Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory

18.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1
Vzor – Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory

Verlag Dashöfer

 

Právo odstoupit od smlouvy
Do 14 [1] dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 [1] dnů ode dne následujícího po dni [2]Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným [3] (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. [4]Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. [5][6] [vložte text podle pokynů][7] [vložte text podle pokynů]

Pokyny pro vyplnění formuláře:

[1] V případě uzavření smlouvy mimo obchodní prostory během výletu organizovaného podnikatelem za účelem nebo s účinkem propagace a prodeje zboží nebo poskytování služeb, nebo při nevyžádané návštěvě podnikatele ve spotřebitelově domácnosti, vložte číslo "30" namísto čísla "14".

[2] Vložte text v uvozovkách odpovídající jedné z následujících variant:

a) v případě smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o dodávce vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství, nebo tepla z dálkového vytápění nebo poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči*): "uzavření smlouvy.",

b) v případě koupě zboží: ", kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.",

c) v případě smlouvy, jejímž předmětem je dodávka více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně: ", kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední kus zboží.",

d) v případě smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí: ", kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část dodávky zboží.", nebo

e) v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po ujednanou dobu: "kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.".

[3] Vložte Vaše jméno a příjmení/obchodní firmu/název, adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty.

[4] Pokud na Vašich internetových stránkách nabízíte spotřebiteli možnost elektronicky vyplnit a odeslat odstoupení od smlouvy, vložte text: "Na naší internetové stránce [vložte internetovou

Nahrávám...
Nahrávám...