dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor - Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným

16.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2
Vzor – Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Dita Komárková

Zakladatelská listina
LAYP, spol. s r. o.

1.1 Obchodní firma společnosti je: LAYP, spol. s r. o.

(dále jen "Společnost").

1.2 Sídlem Společnosti je Mnichovo Hradiště.

II.
Právní forma a doba trvání Společnosti

2.1 Společnost je společností s ručením omezeným.

2.2 Společnost je založena na dobu neurčitou.

III.
Předmět podnikání, předmět činnosti

3.1 Předmětem podnikání Společnosti je:

  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména:

    • velkoobchod a maloobchod,

    • poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,

  • daňové poradenství,

  • auditorská činnost.

IV.
Společníci, výše jejich vkladů a podílů

4.1 Jediným společníkem Společnosti je společnost PralMA, s. r. o., IČO: 146 02 786, se sídlem Tyršova 889/13, 502 08 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 244 32 157.

4.2 Jediný společník PralMA, s. r. o. je vlastníkem 100% (slovy: jedno sto procent) podílu ve Společnosti, který odpovídá peněžitému vkladu do základního kapitálu Společnosti ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

V.
Základní kapitál Společnosti

5.1 Základní kapitál Společnosti činí 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a je tvořen jediným peněžitým vkladem jediného společníka Společnosti.

VI.
Způsob a lhůta splácení vkladu

6.1 Společnost PralMA, s. r. o. jako jediný zakladatel přebírá vkladovou povinnost a zavazuje se ji splnit peněžitým vkladem v celkové výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) před vznikem Společnosti do třiceti (30) dnů od založení Společnosti touto zakladatelskou listinou, a to na zvláštní účet zřízený správcem vkladů u banky nebo spořitelního a úvěrového družstva.

6.2 Vkladové povinnosti nemůže být společník zproštěn, ledaže jde o snížení základního kapitálu společnosti.

6.3 Po dobu trvání Společnosti nemůže společník požadovat vrácení vkladu.

6.4 V případě zvyšování základního kapitálu Společnosti musí být 100 % (slovy: jedno sto procent) vkladové povinnosti splněno nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne nabytí účinnosti písemného prohlášení o převzetí vkladové povinnosti (tj. ode dne doručení tohoto prohlášení Společnosti), nepeněžité vklady však musí být vneseny před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Způsob splnění vkladové povinnosti se plně řídí zákonem.

VII.
Určení správce vkladů

7.1 Před vznikem Společnosti přijímá a spravuje splacené nebo vnesené předměty vkladů nebo jejich části pověřený správce vkladů.

7.2 Správce vkladů je povinen do pěti (5) pracovních dnů od uzavření této zakladatelské listiny zřídit u libovolné banky nebo spořitelního a úvěrového družstva se sídlem v České republice zvláštní účet a založení tohoto účtu písemně oznámit společníkovi do dvou (2) pracovních dnů po zřízení zvláštního účtu.

7.3 Správcem vkladů se určuje Josef Novák, nar. dne 15. 10. 1974, trvale bytem Strakonická 1786, 301 00 Plzeň.

VIII.
Podíl

8.1 Podíl představuje účast společníka ve Společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.

8.2 Podíl společníka odpovídá poměru jeho vkladu k základnímu kapitálu Společnosti.

8.3 Společník může vlastnit pouze jeden podíl. Jestliže se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad, popřípadě i jeho podíl.

8.4 Ve Společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.

8.5 Jediný společník společnost PralMA, s. r. o. vlastní podíl ve výši 100 %, tento podíl je základním podílem, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.

8.6 Podíl není představován kmenovým listem.

8.7 Podíl společníka lze rozdělit v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem.

8.8 Po dobu, po kterou má společnost jediného Společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení.

IX.
Práva a povinnosti společníků

9.1 Společník má veškerá práva a je vázán veškerými povinnostmi vyplývajícími pro něj ze zákona a z této zakladatelské listiny.

9.2 Společník má zejména právo:

a) podílet se na rozdělovaném zisku Společnosti, pokud je zisk rozdělován;

b) být informován o činnosti a záležitostech Společnosti a nahlížet do dokladů Společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje; totéž platí i pro společníkova zástupce, bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník a tuto skutečnost Společnosti doloží;

9.3 Společník má zejména

Nahrávám...
Nahrávám...