dnes je 21.7.2024

Input:

Zánik živnostenského oprávnění a pozastavení provozování živnosti

18.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6
Zánik živnostenského oprávnění a pozastavení provozování živnosti

Mgr. Zuzana Kittrichová

Zrušení a pozastavení živnosti

Živnostenské podnikání zaniká buď přímo ze zákona, nebo na základě rozhodnutí živnostenského úřadu.

Ze zákona může živnostenské oprávnění zaniknout pouze z následujících důvodů:

  • smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové, pozůstalý manžel (partner), správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti, insolvenční správce nebo svěřenský správce;

  • zánikem právnické osoby, nejde-li o případ pokračování při přeměně obchodní společnosti nebo družstva;

  • uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou. K zániku však nedojde, jestliže podnikatel před uplynutím doby, na kterou bylo živnostenské oprávnění omezeno, oznámí změnu data ukončení provozování živnosti, resp. požádá o změnu koncesní listiny vydané na dobu určitou. Zahraniční osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území ČR je vázáno na povolení k pobytu, je povinna k oznámení doložit nové povolení k pobytu. Neučiní-li tak, vyzve ji úřad, aby v jím určené lhůtě zjednala nápravu. Pokud se tak nestane, posledním dnem této lhůty živnostenské oprávnění zaniká;

  • výmazem zahraniční osoby nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku;

  • stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

V případě zániku živnostenského oprávnění ze zákona živnostenský úřad nevydává žádné rozhodnutí, nýbrž tuto skutečnost vezme na vědomí a zaznamená ji v živnostenském rejstříku.

Živnostenské oprávnění zaniká též v případě, kdy o zrušení živnostenského oprávnění rozhodne živnostenský úřad. Zákon rozlišuje případy, kdy tak živnostenský úřad musí rozhodnout obligatorně, tj. povinně, a případy, kdy rozhodnutí závisí na uvážení živnostenského úřadu, tj. může tak rozhodnout fakultativně.

Živnostenský úřad obligatorně zruší živnostenské oprávnění podnikateli, který přestane splňovat podmínku bezúhonnosti nebo plné svéprávnosti. Úřad dále zruší oprávnění, nastanou-li u podnikatele překážky provozování živnosti podle § 8 ŽZ (výjimkou je trest nebo sankce zákazu činnosti u živnosti volné, neboť živnost volná nadále trvá, pouze podnikatel nemůže provozovat činnost v rámci živnosti volné, na kterou se zákaz vztahuje), dále pokud o to podnikatel požádá nebo podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor, kde má sídlo.

Z výše uvedeného vyplývá, že živnostenský úřad je povinen zrušit živnostenské oprávnění na žádost podnikatele. K zániku živnosti dojde ke dni, který podnikatel živnostenskému úřadu oznámí a který nesmí předcházet dni doručení žádosti. Pokud podnikatel datum zrušení v žádosti neuvede, dojde ke zrušení ke dni nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu.

Jiné případy zrušení živnostenského oprávnění jsou zejména sankčního charakteru, neboť jsou převážně důsledkem závažného porušování povinností podnikatele. Vedle zrušení živnostenského oprávnění může z důvodu závažného porušení povinností podnikatele živnostenský úřad rozhodnout též o pozastavení provozování živnosti. V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti živnostenský úřad vždy uvede dobu, po kterou nelze živnost provozovat; tato doba činí vždy maximálně 1 rok.

Ke zrušení nebo pozastavení výkonu koncesované živnosti přistoupí živnostenský úřad obligatorně na návrh orgánu státní správy, který vydává stanovisko k žádosti o koncesi, pokud podnikatel závažným způsobem porušuje nebo porušil podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese nebo právními předpisy. Obdobně bude úřad postupovat u zahraniční fyzické osoby, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu, přičemž tato osoba přestala požadovanou podmínku splňovat.

Živnostenský úřad je oprávněn (tj. činí tak fakultativně) zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit provozování živnosti v odpovídajícím rozsahu (a to i bez návrhu jiného orgánu) v případě, že podnikatel závažným způsobem porušuje podmínky obsažené v rozhodnutí o udělení koncese nebo v právních předpisech. Obdobné oprávnění má živnostenský úřad i v případě, že zrušení navrhne správa sociálního zabezpečení, protože podnikatel neplní závazky vůči státu (tzn. platby pojistného na sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti), nebo v případě, kdy podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky. Posledně jmenovaný případ se nevztahuje na situace, kdy podnikatel přerušení provozování živnosti úřadu oznámil.

Živnostenský úřad má povinnost (tj. činí tak obligatorně) pozastavit provozování živnosti v provozovně, jestliže jsou při provozování živnosti v této provozovně

Nahrávám...
Nahrávám...