dnes je 9.12.2023

Input:

Živnostenské oprávnění

18.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.3
Živnostenské oprávnění

Mgr. Zuzana Kittrichová

Oprávnění provozovat živnost vzniká osobám již zapsaným do obchodního rejstříku, osobám, které se do něj nezapisují, a fyzickým osobám:

1. jde-li o ohlašovací živnost dnem ohlášení, resp. dnem pozdějším, je-li v ohlášení uveden,

2. jde-li o koncesovanou živnost dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Zahraničním fyzickým osobám ze států mimo EU a zakladatelům, kteří jsou oprávněni podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, živnostenský úřad pouze potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti, a to vydáním výpisu. Právnické osoby přitom musí prokázat, že již byly založeny (tj. notářským zápisem obsahujícím společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu). Oprávnění provozovat živnost pak těmto osobám vznikne až dnem zápisu do obchodního (nebo obdobného) rejstříku. Návrh však musí být podán do 90 dnů od vydání výpisu, jinak živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil.

Valná hromada společnosti GET MARRIED, s. r. o., s předmětem podnikání živnost volná, obor činnosti Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, poskytující služby seznamovacích a svatebních kanceláří, se rozhodne z důvodu poptávky klientek rozšířit svůj předmět podnikání o prodej svatebních šatů, ohlásí proto obor činnosti Velkoobchod a maloobchod. Z důvodu, že se jedná o společnost zapsanou v obchodním rejstříku, vznikne jí právo provozovat tuto živnost již tímto zápisem. V případě, že by se jednalo o nově založenou obchodní společnost, vzniklo by jí právo k provozování živnosti až dnem, kdy by došlo k jejímu zápisu do obchodního rejstříku.

Výpis ze živnostenského rejstříku

Oprávnění k provozování živnosti prokazuje podnikatel výpisem ze živnostenského rejstříku. Výpis z živnostenského rejstříku nahradil po novele živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. živnostenské listy a koncesní listiny. Jeho výhodou je, že podnikatel svoje oprávnění k výkonu živnosti prokazuje bez ohledu na počet provozovaných živností vždy pouze jedinou listinou. První výpis z živnostenského rejstříku vydá živnostenský úřad podnikateli zdarma, další je zpoplatněn částkou 20 Kč za stránku.

Výpis z živnostenského rejstříku je živnostenský úřad povinen vydat po zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku na základě ohlášení nebo udělení koncese. Zápis do živnostenského rejstříku provede živnostenský úřad:

1. u živností ohlašovacích v případě, že má ohlášení všechny vyžadované náležitosti, podnikatel splňuje všechny všeobecné, případně též zvláštní, podmínky stanovené zákonem a není u něj dána žádná z překážek provozování živnosti;

2. u živností koncesovaných poté, co nabude právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Povinnost vydat výpis ze živnostenského rejstříku má živnostenský úřad v případě živností ohlašovacích ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne doručení ohlášení, přičemž lhůta neběží po dobu, kterou živnostenský úřad stanoví podnikateli pro odstranění závad ohlášení. Nemůže-li živnostenský úřad ze závažných důvodů provést zápis a vydat výpis ze živnostenského rejstříku, požádá nadřízený orgán o její prodloužení. Dobu, o níž může být lhůta prodloužena, zákon nestanoví, měla by však být přiměřená důvodu jejího prodloužení. Živnostenský úřad má povinnost ohlašovatele o prodloužení lhůty a jejím důvodu informovat.

Povinnost vydat podnikateli výpis ze živnostenského rejstříku má živnostenský úřad v případě živností koncesovaných ve lhůtě 5 dní ode dne právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Do vydání výpisu z živnostenského rejstříku může podnikatel, kterému byla udělena koncese, své oprávnění k provozování živnosti prokazovat i pravomocným rozhodnutím o udělení koncese.

Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v zápisu do živnostenského rejstříku může živnostenský úřad kdykoli opravit. Poté vždy vydá nový výpis, který bude odrážet provedené změny.

Změny údajů uvedených v ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi

V průběhu podnikání může samozřejmě dojít ke změnám některých údajů nebo dokladů stanovených pro ohlášení živnosti, resp. žádosti o koncesi. Veškeré tyto změny je podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznámit a v případě potřeby mu předložit potřebné doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Výjimkou jsou údaje již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel/cizinců, které se dokládat nemusí.

Na základě oznámení změn živnostenský úřad následně podle okolností případu:

  • změní rozhodnutí o udělení koncese;

  • provede zápis změn do živnostenského rejstříku a buď vydá výpis nebo alespoň informuje podnikatele o provedeném zápisu;

  • rozhodne o pozastavení provozování živnosti;

  • rozhodne o zrušení živnostenského oprávnění.

V případě koncesovaných živností je živnostenský úřad oprávněn i bez návrhu změnit rozhodnutí o udělení koncese, pokud se změna týká rozsahu předmětu podnikání nebo podmínek pro provozování živnosti. Následně provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis se změněnými údaji.

Oznamování změn musí být činěno pouze na tzv. změnovém listě. Jedná se o jednoduchý formulář, který je k dispozici na každém živnostenském úřadě. Jeho prostřednictvím lze po novele živnostenského zákona č. 162/2012 Sb. oznamovat změny též zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, což pro podnikatele představuje značné snížení administrativní zátěže. Změny finančnímu úřadu lze oznámit též prostřednictvím živnostenského úřadu, ale na zvláštním tiskopise vydaném Ministerstvem financí.

Sazebník poplatků

Jak již bylo zmíněno výše, je k ohlášení živnosti/podání žádosti o udělení koncese vždy nutno doložit zaplacení správního poplatku. Správní poplatek se platí předem, tj. při ohlašování živnosti podání žádosti o koncesi, oznámení změny apod. Zákon o správních poplatcích stanoví, že v případě, kdy se správní poplatek platí předem a následně není žádosti vyhověno, nebude poplatek vrácen.

Na živnostenském úřadě tedy počítejte s

Nahrávám...
Nahrávám...