dnes je 16.6.2024

Input:

Změny v pravidlech uplatňování DPH u e-commerce

18.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4
Změny v pravidlech uplatňování DPH u e-commerce

Ing. Zdeněk Morávek

Od 1. října 2021 dochází k novele zákona o dani z přidané hodnoty, která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop. Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.

Novela byla provedena zákonem č. 355/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a nabývá tedy účinnosti k 1. 10. 2021. Novela má celkem 83 bodů a 4 body přechodných ustanovení, některé body jsou velmi rozsáhlé, jedná se tedy o poměrně velkou novelu. Součástí je novela celního zákona, ta obsahuje ale pouze jednu změnu spíše upřesňujícího charakteru.

Novela zákona o DPH obsahuje zejména tyto změny:

a) zdaňování u zasílání zboží (nově tzv. prodej zboží na dálku) mezi členskými státy EU:

  • zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU,

  • zrušení limitu 1 140 000 Kč u zasílání zboží z EU do ČR,

  • zavedení limitu 10 000 EUR,

b) zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR z třetí země,

c) dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma),

d) rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop).

K tomu je vhodné doplnit, že daňové subjekty mohly postupovat dobrovolně od 1. července 2021 do 30. září 2021 podle přímého účinku směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty o DPH (dále jen "směrnice o DPH"), jelikož změny uvedené ve směrnici o DPH nebyly vlivem zpoždění legislativního procesu transponovány k 1. červenci 2021 do zákona o DPH.

Podle výkladu finanční správy již od 1. října 2021 není možné přímo postupovat podle směrnice o DPH, neboť nová pravidla jsou již transponována do zákona o DPH. Daňové subjekty postupují tak od 1. října 2021 podle zákona o DPH a nařízení Rady (EU) č. 282/2011.

Nyní k jednotlivým změnám.

One Stop Shop

Předešleme, že novelou dochází také k rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. One Stop Shop), který umožňuje odvést DPH, která náleží jinému členskému státu prostřednictvím tuzemského správce daně. Použitím zvláštního režimu odpadne nutnost registrace k DPH v jiném členském státě u vybraných plnění.

Obecně platí, že v současné době se významná část obchodů se zbožím konečným spotřebitelům v Evropské unii uskutečňuje prostřednictvím elektronických rozhraní a podíl elektronického obchodování na vnitřním trhu prudce narůstá. Podle zjištění finanční správy se ukazuje, že právě tyto transakce se zbožím, zejména pak od dodavatelů ze zemí mimo Evropskou unii, jsou náchylné k daňovým podvodům.

Prodej zboží na dálku (zasílání zboží) je pro účely DPH zvláštní kategorií přeshraničních dodání zboží mezi členskými státy v Evropské unii, jehož specifickými rysy jsou způsob přepravy zboží (zajišťuje ji dodavatel, ne příjemce) a skutečnost, že příjemci nevznikne daňová povinnost z titulu pořízení zboží z jiného členského státu.

Určení místa plnění

Určení místa plnění, a tím členského státu zdanění, při prodeji zboží na dálku se řídí specifickými pravidly. Podle dosavadní právní úpravy je obecně členským státem zdanění při prodeji zboží na dálku členský stát, do kterého se zboží přepravuje (členský stát ukončení přepravy). Z tohoto výchozího pravidla existuje výjimka, podle které místo plnění spadá do členského státu zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží, jestliže hodnota zboží zaslaného do jiného členského státu za kalendářní rok nepřekročí určitou částku.

Prahové hodnoty pro účely zasílání zboží si stanovily jednotlivé členské státy na úrovni 35 000 EUR nebo 100 000 EUR, popř. ekvivalentu v národních měnách, a osoba zasílající zboží je musí sledovat v rozdělení podle jednotlivých členských států. Částka prahové hodnoty pro zasílání zboží do tuzemska je stanovena ve výši 1 140 000 Kč. Kromě toho existuje možnost volby pro osobu, která zasílá zboží, postupovat při stanovení místa plnění vždy podle výchozího pravidla, tj. i v případě, že hodnota zaslaného zboží nepřekročila stanovené limity.

Tento soubor pravidel je velmi složitý a pro daňové subjekty zapojené do přeshraničního obchodování v Evropské unii, zejména pro malé a začínající podniky, představuje značnou administrativní zátěž.

Prodej zboží na dálku

Dosavadní pojem "zasílání zboží" se nahrazuje pojmem "prodej zboží na dálku" pro případy, kdy se odeslání nebo přeprava daného zboží uskutečňuje mezi členskými státy. S ohledem na odlišná unijní pravidla se nově zavádí specifický pojem "prodej dovezeného zboží na dálku" pro případy, kdy odeslání nebo přeprava daného zboží začíná mimo Evropskou unii.

Co se týká vymezení samotných pojmů, prodejem zboží na dálku se rozumí dodání zboží, pokud:

a) je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy:

  • osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo

  • třetí osobou, zasahuje-li podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému DPH, osoba povinná k dani, která zboží dodává, do tohoto odeslání nebo přepravy,

b) je zboží dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení jeho odeslání nebo přepravy předmětem daně, a

c) nejde o dodání nového dopravního prostředku ani o dodání zboží s instalací nebo montáží.

Prodejem dovezeného zboží na dálku se pro účely tohoto zákona rozumí prodej zboží na dálku s tím, že je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země na území Evropské unie.

Změny, ke kterým dochází v pravidlech pro stanovení místa plnění při prodeji zboží na dálku, jsou zaměřené na malé a začínající podniky, které jsou usazené pouze v jednom členském státě. Pro tyto podniky se nastavuje jednotná roční prahová hodnota ve výši 10 000 EUR, která je společná pro přeshraničně poskytované digitální služby a prodeje zboží na dálku do všech ostatních členských států. Do dosažení této prahové hodnoty může osoba povinná k dani prodávající zboží na dálku uplatnit zdanění ve svém členském státě, odkud zboží prodává, namísto v jiném členském státě, do kterého zboží odesílá či přepravuje. Nadále již pro účely stanovení místa plnění nebude nutné sledovat obraty prodeje zboží na dálku či poskytování digitálních služeb odděleně do každého členského státu.

Prakticky to znamená, že se ruší předchozí prahové limity 35 000 EUR a 100 000 EUR a vzniká pouze jeden limit ve výši 10 000 EUR bez daně na prodej zboží na dálku a poskytnutí tzv. TBE služby, kterými se rozumí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby (jedná se o okruh služeb blíže vymezených v § 10i ZDPH). Tento limit je společný pro všechny členské státy dohromady, nadále se tak již nebude uplatňovat limit pro prodej zboží na dálku pro každý členský stát zvlášť, jako tomu bylo u zasílání zboží.

Pokud je limit překročen, podléhají tato plnění DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, anebo v případě TBE služeb v místě příjemce služby.

Pokud limit není překročen, zdaňuje se prodej zboží na dálku v členském státě usazení, ve kterém dochází k zahájení přepravy nebo odeslání zboží, anebo u poskytnutí služeb v členském státě, ve kterém má poskytovatel služby sídlo nebo provozovnu.

Prodejce zboží, který je plátcem DPH, prodává zboží koncovým spotřebitelům v České republice, na Slovensko a do Německa. Zboží prodává přes e-shop. Do Německa bylo dosud v průběhu roku 2021 dodáno zboží za 8 000 EUR a na Slovensko za 9 000 EUR.

Od 1. 7. 2021 (povinná transpozice předpisů EU) již prodejce povinně další prodeje zdaňuje v členských státech, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání zboží, protože překročil limit 10 000 EUR v roce 2021 z prodejů zboží do všech členských států EU (celkem prodeje zboží na dálku, resp. zasílání zboží, do všech členských států EU činí 17 000 EUR).

K tomu je ale potřeba doplnit, že povinnost registrace v Německu i na Slovensku může prodejce eliminovat tím, že se registruje do nově vzniklého zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. "One Stop Shop" (dále též "OSS") v České republice. Přes OSS může prostřednictvím tuzemského správce daně odvádět německou DPH z prodejů zboží na dálku v Německu, aniž by se tam musel registrovat, a stejně tak z prodejů na dálku na Slovensku. V rámci OSS v režimu EU podává prodejce pouze jedno daňové přiznání pro odvod DPH ve všech členských státech, kam prodává zboží na dálku a poskytuje služby koncovým zákazníkům. K této možnosti viz blíže dále v textu.

Je ale potřeba zdůraznit, že tato nová pravidla se dotknou i neplátců DPH, tedy prodejců či poskytovatelů služeb, kteří nejsou dosud registrováni jako plátci DPH v České republice a které prodávají zboží koncovým spotřebitelům jak v tuzemsku, tak do členských států EU. V jejich případě platí, že při prodeji zboží zákazníkům v ČR nemusí uplatňovat daň, protože nejsou plátci daně.

Pokud však prodávají zboží na dálku koncovým spotřebitelům i do jiných členských států, musejí si nově sledovat výše uvedený limit 10 000 EUR společný pro prodej zboží na dálku a TBE služby.

Překročí-li v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce celková hodnota prodaného zboží a poskytnutých TBE služeb společný limit 10 000 EUR do všech členských států EU, pak se musí registrovat k DPH v každém členském státě ukončení přepravy nebo odeslání zboží.

I tyto osoby ale mohou využít zjednodušený systém odvodu prostřednictvím OOS, pokud se registrují jako identifikované osoby. Pro tuzemské prodeje zboží i nadále bude platit, že do dosažení limitu pro povinnou registraci 1 mil. Kč (případě do dobrovolné registrace) nebude daň z těchto prodejů odváděna.

Dovoz zboží nízké hodnoty

Další oblastí je dovoz zboží nízké hodnoty. Pro uplatňování daně z přidané hodnoty při dovozu zásilek nízké hodnoty do členských států Evropské unie se zavádí nová harmonizovaná pravidla. Hlavním záměrem těchto nových pravidel je odstranit dosavadní nestejné daňové zacházení s prodejem zboží na dálku v Evropské unii ve srovnání s dovozem ze třetích zemí, a tím nevýhodnější podmínky pro dodavatele zboží v Evropské unii.

Podle dosavadní právní úpravy se dovoz zboží do tuzemska, jehož úhrnná hodnota nepřesahovala 22 EUR, osvobozoval od daně. Podle názoru finanční správy ale toto osvobození od daně při dovozu zásilek nízké hodnoty narušovalo hospodářskou soutěž a znevýhodňovalo dodavatele zboží v Evropské unii, protože zatímco při dovozu ze zemí mimo Evropskou unii byly zásilky nízké hodnoty osvobozeny od daně, při prodeji z jiného členského státu dani podléhaly. Praxe rovněž ukazuje, že osvobození od daně při dovozu je jedním z faktorů, které vedou k výraznému podhodnocování hodnoty dovážených malých zásilek, a tím se otevírá prostor pro obcházení daňových povinností a daňové podvody.

Důsledkem těchto skutečností je zrušení dosavadního osvobození od daně při dovozu zboží s hodnotou nepřesahující 22 EUR. Pro výběr daně u dovezeného zboží s hodnotou nižší než nebo rovnou 150 EUR budou zavedeny dva volitelné zjednodušené zvláštní režimy, a to nový dovozní režim v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa a zcela nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty. Kromě toho je samozřejmě možné postupovat podle standardního celního řízení.

Je vhodné doplnit, že i nadále platí, že zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 150 EUR zůstává i nadále osvobozeno od cla. Toto zboží má i specifický způsob zdanění.

V případě, že osoba povinná k dani bude registrována v dovozním režimu zvláštního režimu jednoho správního místa, při dovozu zboží se

Nahrávám...
Nahrávám...