dnes je 21.7.2024

Input:

115/2006 Sb., Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2025

č. 115/2006 Sb., Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
ze dne 26. ledna 2006
o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší část desátou
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší část sedmou
239/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 2 odst. 3, § 24, § 25, § 29 odst. 4; vkládá nový § 24a, § 38a, který zní:
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část druhou
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 24 odst. 2 a vkládá nový § 29a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část dvanáctou
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 25 odst. 5
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část sedmnáctou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části čtvrtou a šestou
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 24, § 24a, § 29, § 29a; vkládá § 26a a §§ 29b až 29f
312/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 2, § 3, § 4 odst. 4 písm. b); ruší v části první hlavy VI až IX
nález ÚS
234/2016 Sb.
(k 22.7.2016)
ruší ustanovení § 13 odst. 2
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část devátou
269/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
ruší část čtrnáctou
123/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
v části první ruší hlavu II
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Registrované partnerství
HLAVA I
OBECNÉ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem (dále jen „partnerství”).
(2)  Partnerem se v tomto zákoně rozumí osoba, která uzavřela partnerství.
HLAVA II
(zrušena zák. č. 123/2024 Sb. k 1.1.2025)
HLAVA III
NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ
§ 5
Partnerství nevznikne, jestliže prohlášení trpělo podstatnou vadou, spočívající zejména v nedostatku svobodného a úplného projevu vůle, nebo pokud bylo prohlášení učiněno v omylu týkajícím se právního úkonu vzniku partnerství. Partnerství nevznikne ani tehdy, jestliže ani jedna z osob, které prohlášení učinily, nebyla v té době občanem nebo pokud bylo partnerství uzavřeno na základě nepravdivých údajů, které některá z osob vstupujících do partnerství úmyslně uvedla v dokladech požadovaných k prohlášení.
§ 6
(1)  Vzniklo-li partnerství přes to, že vstupu do partnerství bránil zákonný zákaz, soud prohlásí partnerství za neplatné.
(2)  O partnerství, které bylo prohlášeno za neplatné, se má za to, že nevzniklo.
§ 7
(1)  Návrh, aby soud prohlásil, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné, může podat ten, kdo na věci prokáže právní zájem.
(2)  To, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné, rozhodne soud i bez návrhu.
HLAVA IV
POVINNOSTI A PRÁVA PARTNERŮ
§ 8
(1)  Partneři mají v partnerství stejné povinnosti a stejná práva.
(2)  O záležitostech partnerského soužití rozhodují oba partneři společně; nedohodnou-li se v podstatných věcech, rozhodne na návrh některého z nich soud.
§ 9
(1)  Partner je oprávněn zastupovat druhého partnera v jeho běžných
Nahrávám...
Nahrávám...