dnes je 16.6.2024

Input:

148/1998 Sb., Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 148/1998 Sb., Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2014
ZÁKON
ze dne 11. června 1998
o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
164/1999 Sb.
(k 28.7.1999)
mění
18/2000 Sb.
(k 28.2.2000)
mění, § 43 odst. 1 doplňuje se písm. g)
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění, § 74 odst. 2
30/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, v § 38 doplňuje odst. 7, mění § 42 odst. 1)
363/2000 Sb.
(k 22.11.2000)
mění (50 novelizačních bodů)
60/2001 Sb.
(k 19.2.2001)
mění, v § 17 doplňuje odst. 3, mění § 47 odst. 1
nález ÚS
322/2001 Sb.
(k 30.6.2002)
ruší § 23 odst. 2 ve slově „zejména”, § 36 odst. 3 větu třetí a § 73 odst. 2
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
vkládá slova do § 38 odst. 7, mění § 73 odst. 2
310/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
mění, (8 novelizačních bodů)
též vkládá § 77a až 77k a novou Část druhou (§ 81a až 81t)
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
vkládá § 2a, v § 13 odst. 1 nahrazuje slova „okresní úřady”
ÚZ 418/2002 Sb.
 
 
436/2003 Sb.
(k 16.12.2003)
mění § 89 (ust. o účinnosti)
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 33 odst. 6 písm. k)
386/2004 Sb.
(k 29.6.2004)
mění § 89 odst. 2, (posouvá platnost zákona do 30.6.2005)
190/2005 Sb.
(k 23.5.2005)
mění § 89 odst. 2, (posouvá platnost zákona do 31. 12. 2005)
nález ÚS
220/2005 Sb.
(k 6.6.2005)
ruší § 77k odst. 6
290/2005 Sb.
(k 1.8.2005)
v části třetí ruší hlavu první
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší § 1, část první a část druhou, v § 89 ruší odst. 2 (ust. o pozbytí účinnosti), ruší pozn. č. 1 až 21
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění již zrušené § 72 a § 81r
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
mění již zrušený § 8
250/2008 Sb.
(k 4.7.2008)
ruší § 8 (§ 8 již byl zrušen zák. č. 413/2005 Sb.)
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší v části třetí hlavu čtvrtou
255/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší v části třetí hlavu třetí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(zrušen zákonem č. 413/2005 Sb.)
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zákonem č. 413/2005 Sb.)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zákonem č. 413/2005 Sb.)
ČÁST TŘETÍ
HLAVA PRVNÍ
(zrušena zák. č. 290/2005 Sb.k 1.8.2005)
HLAVA DRUHÁ
§ 83
Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 296/1995 Sb., se mění takto:
Ustanovení § 21 písm. c) včetně poznámky č. 4) zní:
„c) seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto skutečností, vydaným podle zvláštního zákona.4


4Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.”.
HLAVA TŘETÍ
(zrušena zák. č. 255/2012 Sb. k 1.1.2014)
HLAVA ČTVRTÁ
(zrušena zák. č. 41/2009 Sb. k 1.1.2010)
HLAVA PÁTÁ
§ 86
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb. a zákona č. 209/1997 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 3 se slova „státní a hospodářské tajemství” nahrazují slovy „tajnost utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem”.
2. V § 35 se vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) V trestním řízení, ve kterém jsou probírány utajované skutečnosti chráněné zvláštním zákonem, je orgán činný v trestním řízení povinen obhájce poučit podle takového zákona. Stejně postupuje v případě osob, jejichž účast na řízení nelze vyloučit. O provedeném poučení učiní záznam do spisu.”.
3. V § 50 odstavec 3 zní:
„(3) Zmocněncem zúčastněné osoby a poškozeného v trestním řízení, ve kterém jsou probírány utajované skutečnosti chráněné zvláštním zákonem, může být pouze určená osoba podle zvláštního zákona nebo osoba podle takového zákona poučená.”.
4. V § 65 odstavec 5 zní:
„(5) Při povolování nahlížet do spisů je nutno učinit takové opatření, aby byla zachována tajnost utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem.”.
5. V § 99 odst. 1 se slova „které tvoří státní tajemství,” nahrazují slovy „týkajících se utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem”.
6. V § 99 odst. 3 ve větě druhé se slova „skutečnostech tvořících předmět služebního tajemství” nahrazují slovy „utajovaných skutečnostech klasifikovaných ve zvláštním zákoně stupněm utajení „Důvěrné” nebo „Vyhrazené”.”.
7. V § 200 odst. 1 se slovo „tajemství”nahrazuje slovy „utajované skutečnosti”.
8. V § 201 odst. 2 poslední větě se slova „tajemství chráněného” nahrazují slovy „utajovaných skutečností chráněných”.
9. V § 201 odst. 3 se slova „státního,
Nahrávám...
Nahrávám...