dnes je 16.6.2024

Input:

247/2014 Sb., Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.7.2022

č. 247/2014 Sb., Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.7.2022
ZÁKON
ze dne 23. září 2014
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
 
 
127/2015 Sb.
(k 4.6.2015)
mění § 2, § 3, § 12, § 15, § 16, § 19, § 22, § 23; ruší § 25
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
ruší část čtvrtou
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 19, § 22 a § 23; ruší § 24
329/2021 Sb.
(k 1.10.2021)
mění, nová přechodná ustanovení
329/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 5 a nabývají účinnosti body 4 a 5 přechodných ustanovení
329/2021 Sb.
(k 1.10.2024)
mění § 5a, § 22 a § 23 - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, podmínky financování služby péče o dítě v dětské skupině a s tím spojený výkon veřejné správy.
§ 2
Služba péče o dítě v dětské skupině
Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí nevýdělečná činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.
HLAVA II
POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ
§ 3
Poskytovatel
(1) Službu péče o dítě v dětské skupině může poskytovat pouze osoba, která má oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle § 4 (dále jen „poskytovatel”). Poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině rodiči, jehož je zaměstnavatelem. Za rodiče se považuje též jiná osoba, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů1) .
(2) Poskytovatel nemusí být zaměstnavatelem rodiče, pokud je
a) ústavem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho zakládací listinou,
b) právnickou osobou registrovanou nebo evidovanou podle zákona o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jejím předmětem činnosti,
c) územním samosprávným celkem nebo jím založenou nebo zřízenou právnickou osobou,
d) obecně prospěšnou společností, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou,
e) nadací nebo nadačním fondem,
f) vysokou školou,
g) spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho stanovami,
h) veřejnou výzkumnou institucí, nebo
i) pečující osobou poskytující službu péče o dítě v dětské skupině o kapacitě nejvýše 4 dětí.
(3) Poskytovatel může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině rodiči též na základě dohody se zaměstnavatelem tohoto rodiče a za podmínek, za kterých poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině ostatním rodičům.
(4) Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí též organizační složka státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce nebo státní zaměstnanci ve služebním poměru, a útvar, složka nebo jiná organizační část bezpečnostního sboru, která vyplácí příslušníkům bezpečnostních sborů2) služební příjem, Ministerstvo obrany pro ozbrojené síly České republiky, které tvoří vojáci v činné službě a občanští
Nahrávám...
Nahrávám...