dnes je 21.7.2024

Input:

257/2016 Sb., Zákon o spotřebitelském úvěru, ve znění účinném k 1.5.2024

č. 257/2016 Sb., Zákon o spotřebitelském úvěru, ve znění účinném k 1.5.2024
ZÁKON
ze dne 14. července 2016
o spotřebitelském úvěru
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 35, § 45, § 138 a ustanovení části jedenácté
303/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 4 odst. 3
307/2018 Sb.
(k 4.1.2019)
mění § 92, § 95 a § 99
186/2020 Sb.
(k 24.4.2020)
mění § 122; nová přechodná ustanovení
237/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 113 odst. 3
353/2021 Sb.
(k 1.10.2021)
mění § 137
96/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
mění § 87 odst. 1
462/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 84 a § 86
462/2023 Sb.
(k 1.4.2024)
vkládá § 117a a mění § 160; nabývá účinnosti bod 1 přechodných ustanovení
462/2023 Sb.
(k 1.9.2024)
mění § 2, § 5, § 117, § 117a a § 160; nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení - dosud neuvedeno
85/2024 Sb.
(k 1.5.2024)
mění § 8, § 15, § 55 § 154 a § 155; vkládá § 9a a § 101a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a)  činnost některých osob oprávněných poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,
b)  práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a
c)  působnost správních orgánů v oblasti poskytování a zprostředkovávání spotřebitelského úvěru.
§ 2
Spotřebitelský úvěr
(1)  Spotřebitelským úvěrem je odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli.
(2)  Spotřebitelským úvěrem na bydlení je spotřebitelský úvěr
a)  zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci,
b)  účelově určený k
1.  nabytí, vypořádání nebo zachování práv k nemovité věci nebo součásti nemovité věci,
2.  výstavbě nemovité věci nebo součásti nemovité věci,
3.  úhradě za převod družstevního podílu v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu nebo rodinného domu,
4.  změně stavby podle stavebního zákona nebo jejímu připojení k veřejným sítím,
5.  úhradě nákladů spojených se získáním peněžité zápůjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby s účelem uvedeným v bodech 1 až 4, nebo
6.  splacení úvěru, peněžité zápůjčky nebo jiné obdobné finanční služby poskytnuté k účelům uvedeným v bodech 1 až 6, nebo
c)  poskytnutý stavební spořitelnou podle zákona upravujícího stavební spoření.
(3)  Vázaným spotřebitelským úvěrem je spotřebitelský úvěr, který je vázaný na koupi zboží nebo poskytnutí služby, s výjimkou spotřebitelského úvěru na bydlení. Platí, že spotřebitelský úvěr je vázaný na koupi zboží nebo poskytnutí služby, pokud je určen výhradně k financování koupě určitého zboží nebo poskytnutí určité služby a
a)  prodávající nebo osoba poskytující službu je zároveň poskytovatelem,
b)  poskytovatel využije služeb prodávajícího nebo osoby poskytující službu v souvislosti s uzavřením nebo přípravou smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr (dále jen „smlouva o spotřebitelském úvěru”), nebo
c)  konkrétní zboží nebo služba jsou výslovně uvedeny ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.
(4)  Jde-li částečně o spotřebitelský úvěr na bydlení podle odstavce 2 písm. b) a částečně o spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, rozhoduje o tom, zda se na daný spotřebitelský úvěr použije právní úprava spotřebitelského úvěru na bydlení nebo jiného než na bydlení, převažující účel spotřebitelského úvěru. Nelze-li převažující účel určit, použije se na takový spotřebitelský úvěr úprava spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení.
§ 3
Vymezení pojmů
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  poskytováním spotřebitelského úvěru
1.  nabízení možnosti sjednat spotřebitelský úvěr vlastním jménem a na vlastní účet,
2.   předkládání návrhu na sjednání spotřebitelského úvěru vlastním jménem a na vlastní účet,
3.  provádění přípravných prací směřujících vlastním
Nahrávám...
Nahrávám...