dnes je 21.6.2024

Input:

377/2005 Sb., Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění účinném k 1.1.2025

č. 377/2005 Sb., Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005
o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů
(zákon o finančních konglomerátech)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění 11 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
138/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
ruší část dvacátou osmou
230/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v § 31 odst. 5 nahrazuje slova
278/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část čtvrtou
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 31
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění název zákona, nadpis části první, § 2 písm. d), § 3 odst. 2
37/2012 Sb.
(k 31.1.2012)
mění § 9 odst. 6, § 11, § 15 odst. 3, § 23
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části devátou a čtrnáctou
91/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třináctou
228/2013 Sb.
(k 10.6.2013)
mění, celkem k datu 40 novelizačních bodů
228/2013 Sb.
(k 22.7.2013)
mění § 5
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
ruší část desátou
135/2014 Sb.
(k 22.7.2014)
mění § 2
186/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
ruší část dvacátou devátou
304/2016 Sb.
(k 23.9.2016)
mění § 5 odst. 2 písm. b) a § 20 odst. 1
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v části první ustanovení hlavy VII
250/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
ruší část třicátou
30/2024 Sb.
(k 1.4.2024)
ruší část patnáctou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O DOPLŇKOVÉM DOHLEDU NAD BANKAMI, SPOŘITELNÍMI A ÚVĚRNÍMI DRUŽSTVY, POJIŠŤOVNAMI A OBCHODNÍKY S CENNÝMI PAPÍRY VE FINANČNÍCH KONGLOMERÁTECH
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje výkon doplňkového dohledu nad regulovanými osobami působícími ve finančních konglomerátech (§ 4), vztahy mezi orgány pověřenými výkonem dohledu nad jednotlivými sektory finančního trhu a povinnosti osob působících ve finančním konglomerátu [§ 2 písm. d)].
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  bankou banka nebo zahraniční banka podle zákona upravujícího činnost bank,
b)  pojišťovnou tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu podle zákona upravujícího pojišťovnictví,
c)  zajišťovnou tuzemská zajišťovna, zajišťovna z jiného členského státu, zajišťovna z třetího státu nebo zajišťovací účelová osoba podle zákona upravujícího pojišťovnictví,
d)  obhospodařovatelem standardního fondu obhospodařovatel standardního fondu nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu; samosprávný investiční fond se pro účely tohoto zákona za obhospodařovatele standardního fondu nepovažuje,
e)  obhospodařovatelem investičních fondů velkého rozsahu obhospodařovatel speciálního fondu, zahraničního investičního fondu srovnatelného se speciálním fondem, fondu kvalifikovaných investorů nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného s fondem kvalifikovaných investorů, který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, nebo který má srovnatelné oprávnění podle práva svého domovského státu nebo referenčního členského státu určeného v souladu s čl. 37 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU,
f)  obchodníkem s cennými papíry obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo zahraniční osoba oprávněná poskytovat investiční služby ve státě svého sídla, která není bankou, podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
g)  regulovanou osobou
1.  banka,
2.  spořitelní a úvěrní družstvo,
3.  pojišťovna,
4.  zajišťovna,
5.  obchodník s cennými papíry,
6.  obhospodařovatel standardního fondu, nebo
7.  obhospodařovatel investičních fondů velkého rozsahu,
h)  ovládající osobou ovládající osoba podle zákona upravujícího pojišťovnictví,
i)  ovládanou osobou ovládaná osoba podle zákona upravujícího
Nahrávám...
Nahrávám...