dnes je 21.6.2024

Input:

38/2004 Sb., Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 38/2004 Sb., Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 17. prosince 2003
o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 26 odst. 3 nahrazuje slova
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění celkem 35 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 350/2006 Sb.
 
 
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 12 odst. 3, § 13 odst. 8, § 15 odst. 7, § 19 odst. 1 a 2, § 20 odst. 1 a 2, § 28 odst. 2
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění v § 13 odst. 3 písm. c) a odst. 5 písm. c), v § 15 odst. 3 písm. b) a odst. 5 písm. b) a v § 27 odst. 6
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 15, § 16 odst. 2 a § 26 odst. 1 písm. a); nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 3 písm. i) bod 2 a § 12 odst. 3 písm. a)
278/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění, celkem 15 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 22a odst. 4 a § 26a odst. 6
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 19 odst. 1 písm. a), § 20 odst. 1, § 27; nová přechodná ustanovení
261/2014 Sb.
(k 19.11.2014)
mění § 1, § 2, § 3 písm. h); vkládá nové § 21a až 21d
295/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
vkládají nové § 21e a 21f; mění § 26; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 22, § 26, § 26a; ruší § 25
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  nabízení pojištění a zprostředkování pojištění a zajištění,
b)  podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí,
c)  podmínky zahájení činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů na základě práva zřizovat pobočky (usazovat se) nebo svobody dočasně poskytovat služby,
d)  registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (dále jen „registr”) a
e)  výkon dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.
§ 2
Činnosti vyloučené z působnosti zákona
Tento zákon se nevztahuje na
a)  poradenskou činnost v pojišťovnictví, kterou se rozumí příležitostné poskytování informací v rámci jiné profesní činnosti či pouhé poskytování obecných informací o pojistných produktech za předpokladu, že účelem takové činnosti není napomáhat uzavření nebo plnění z pojistné nebo zajišťovací smlouvy anebo vypracování odborných posudků škodných událostí;
b)  činnost osob, které zprostředkovávají uzavírání pojistných smluv, jestliže jsou současně splněny tyto podmínky:
1.  uzavření pojistné smlouvy vyžaduje pouze znalosti o pojištění, které je na jejím základě poskytováno,
2.  nejedná se o pojistné smlouvy životních pojištění ani o pojištění odpovědnosti za škodu,
3.  zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví je pouze doplňkem podnikání osoby zprostředkovávající pojištění,
4.  sjednávané pojištění je doplňkovou službou dodávaného zboží nebo poskytované služby, je-li toto pojištění sjednáváno pro případ vady, zničení, ztráty tohoto zboží nebo služby, nebo je-li toto pojištění sjednáváno pro případ poškození nebo ztráty zavazadla nebo pro případ jiného pojistného nebezpečí spojeného s cestováním zabezpečovaným dodavatelem této služby, i když se jedná o životní pojištění nebo o pojištění odpovědnosti za škodu, pokud je takové pojištění doplňkem k cestovnímu pojištění, a
5.  výše ročního pojistného pro jednu pojistnou smlouvu nepřesahuje částku odpovídající hodnotě 500 eur a trvání takové smlouvy, včetně jejího prodloužení, nepřesahuje dobu 5 let.
§ 3
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví odborná činnost spočívající v
1.  předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv,
2.  provádění přípravných prací směřujících
Nahrávám...
Nahrávám...