dnes je 16.6.2024

Input:

417/2004 Sb., Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění účinném k 1.7.2010

č. 417/2004 Sb., Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění účinném k 1.7.2010
ZÁKON
ze dne 10. června 2004
o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 8 odst. 1 písm. f), § 14 odst. 1 písm. f) a g), § 15 odst. 1 písm. c) a § 18 odst. 3 písm. b)
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění, 27 novelizačních bodů
ÚZ 358/2008 Sb.
 
 
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 4, § 5, § 7,§ 57,
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 4 odst. 2 a 3
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PATENTOVÍ ZÁSTUPCI
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje postavení a činnost patentových zástupců, společností patentových zástupců, zahraničních organizačních forem, asistentů patentových zástupců, podmínky, za nichž mohou být poskytovány služby patentových zástupců, jakož i vznik, postavení a působnost samosprávného profesního sdružení patentových zástupců.
(2) Službami patentových zástupců se rozumí poskytování odborné pomoci fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, zejména jejich zastupování před orgány státní správy a v řízení před soudy1) za podmínek a v rozsahu stanoveném zákony o řízení před soudy, jakož i poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví.
§ 2
Oprávnění
(1) Služby patentového zástupce jsou oprávněni poskytovat na území České republiky za podmínek stanovených tímto zákonem a způsobem v něm uvedeným
a) patentoví zástupci,
b) fyzické osoby, které jsou státními příslušníky nebo jsou usazeny v jiném členském státě Evropské unie, členském státě Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci (dále jen „domovský stát”) a které v některém členském státě Evropské unie, jiném státě Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci získaly oprávnění poskytovat služby patentového zástupce (dále jen „zahraniční patentový zástupce”),
c) společnosti patentových zástupců (§ 10),
d) zahraniční organizační formy (§ 29).
(2) Patentový zástupce a společnost patentových zástupců mohou poskytovat služby podle § 1 jen v rozsahu svého oprávnění, popřípadě v rozsahu oprávnění svých společníků či akcionářů, a to za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.
(3) Rozsah oprávnění k činnosti je dán rozsahem složené odborné zkoušky (§ 11 odst. 2) nebo rozsahem oprávnění k výkonu regulované činnosti v rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace1a) .
(4) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno oprávnění
a) advokátů, jimž zvláštní právní předpis2) svěřuje poskytování právních služeb,
b) zaměstnanců právnické nebo fyzické osoby, popřípadě členů družstva, k nimž jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, vykonávat pro tyto osoby činnost, která odpovídá svou povahou poskytování služeb patentového zástupce podle ustanovení § 1 odst. 2, pokud je výkon této činnosti součástí povinností vyplývajících z tohoto poměru.
§ 3
Komora patentových zástupců České republiky
(1) Zřizuje se Komora patentových zástupců České republiky (dále jen „Komora”) se sídlem v Brně; Komora je právnickou osobou.
(2) Komora je samosprávným profesním sdružením všech patentových zástupců.
HLAVA II
REJSTŘÍK PATENTOVÝCH ZÁSTUPCŮ
§ 4
(1) Komora vede rejstřík patentových zástupců (dále
Nahrávám...
Nahrávám...